Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
การค้า-การลงทุน-ท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น : อาจฟื้นตัวปลายปี 2552.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

32. Journal article
เมื่อถึงวันที่ ซากุระผลัดใบ.

by กิตติทัศน์ วังวีระธนานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

33. Journal article
จากวิกฤติสู่วิกฤติ ยูคิโอะ ฮาโตยามะ นำความ "เปลี่ยนแปลง" สู่ญี่ปุ่น.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

34. Journal article
เวียดนาม - ญี่ปุ่น EPA : ความตกลงการค้าเสรีสองฝ่ายฉบับแรกของเวียดนาม.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

35. Journal article
การเมืองญี่ปุ่น ณ จุดเปลี่ยน.

by ศิริพร วัชชวัลคุ.

Source: Japan watch projectMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

36. Journal article
Value Creation ถึงเวลาเพิ่มมูลค่าอาหาร ผ่านความคิดสร้างสรรค์.

by วรพจน์ ประสานพานิช | อรรถจักร สัตยานุรักษ์ | อนุรัตน์ โค้วคาสัย | บริษัทพรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง.

Source: NFI QuarterlyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

37. Journal article
ญี่ปุ่น.

by อัมพวัน พิชาลัย | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

38. Journal article
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ค.ศ. 2006-2009.

by ดำรงค์ ฐานดี.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

39. Journal article
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้น...ผลดีต่อการค้าและการลงทุนของไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

40. Journal article
ตกอับ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

41. Journal article
ปีนภูเขาไฟฟูจิ & เที่ยวเมืองนิกโก้.

by กองบรรณาธิการ (Money & wealth).

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

42. Journal article
Norms, interests, and power in Japanese foreign policy.

by เอกสิทธิ์ หนุนภักดี.

Source: Japan watch projectMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

43. Journal article
การเมืองญี่ปุ่น ณ จุดเปลี่ยน (2)

by ศิริพร วัชชวัลคุ.

Source: Japan watch projectMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

44. Journal article
ปลุก(ใจ) ปลอบ(โยน) ปฏิสัมพันธ์ที่ดีสะท้อนภาพลงทุนไทย ให้ต่างชาติ.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

45. Journal article
จูบุ ตรงกลางนี้ยังมีที่ว่าง.

by ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305