Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจโลกครึ่งแรก และแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2544.

by ธนพร เศรษฐอุดม.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
อุษาคเนย์ศึกษาในแดนอาทิตย์อุทัย.

by นิภาพร รัชตพัฒนากุล.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
โอกาสการเกิดความร่วมมือแบบภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออก.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

4. Journal article
เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วจริงหรือและเอเชียได้บทเรียนอะไรบ้างจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้.

by สิริกัลยา เรืองอำนาจ | สราลักษณ์ ประทีปากรชัย.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Other title: Recovery? Dont bet on it..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
จีนส่อเค้าแซงญี่ปุ่นขึ้นผู้นำเศรษฐกิจเอเซีย

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ทอฟฟ์เลอร์ วิพากษ์ IMF นักคิดก้องโลกชี้ ยาไอเอ็มเอฟกินถึงตาย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

7. Journal article
เศรษฐกิจเอเชีย : หมดยุค มหัศจรรย์?.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
ลาจากตะวันตกกลับคืนสู่มหาเอเชียบูรพา

by ประชา สันติธรรม.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
กระตุ้นญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทในเอเปก ชี้รัฐบาลใหม่เลิกสนฟื้นฟูอินโดจีน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
Policy Speech by Prime Minister Miyazawa The New Era of the Asia-Pacific and Japan-ASEAN Cooperation

by Miyazawa, Kiichi.

Source: ไทย-ญีปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
อนาคตของเอเชียตะวันออก

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: ข่าวพิเศษ-อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
เอเชีย ผู้นำแห่งศตวรรษ 2000

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ญี่ปุ่นจะส่งทหารออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก กับปัญหาท่าทีของไทย

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Source: ไทย-ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

14. Journal article
ญี่ปุ่นจะส่งทหารออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก กับปัญหาท่าทีของไทย

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Source: ไทย-ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305