Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
ฝรั่งเศส-ไทยและเอเชีย หลากมิติความสัมพันธ์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

107. Journal article
ภูมิศาสตร์อุษาคเนย์ในเอกสารจีนโบราณความเข้าใจใหม่.

by ไรท์, ไมเคิล, ค.ศ. 1940-2009.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

108. Journal article
อาเซียนต้องวางยุทธศาสตร์ รับมือชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

109. Journal article
ศก. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวกระโดด

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

110. Journal article
รัฐแรกเริ่มและรัฐจักรวรรดิ์ในประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้.

by พจนา ฤทธิรงค์.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

111. Journal article
โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

112. Journal article
บทบาทของนักวิชาการฝรั่งเศสต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

by อมรรัตน์ ปานกล้า.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

113. Journal article
เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำเข้าสินค้าไทยลิ่ว ไตรมาสแรก 69,807 ล้าน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

114. Journal article
คำให้การของบรรณาธิการ ศพนั่ง, โกศ, และเมรุ.

by สุจิตต์ วงษ์เทศ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

115. Journal article
ลุ่มน้ำโขง 2000 ปลายทางสีรุ้ง มุ่ง อุษาคเนย์

by ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-.

Source: อนุสาร อ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

116. Journal article
ภาพหนึ่งภาพนั้น วันเวลา อุษาคเนย์ ใต้เงื้อมเงาโลกาภิวัฒน์

by ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

117. Journal article
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2000

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

118. Journal article
เส้นทางของเอเซียแปซิฟิก

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

119. Journal article
การสร้างสมอาวุธของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับความมั่นคงในภูมิภาค

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

120. Journal article
เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง : คลื่นลูกที่สามของเศรษฐกิจไทย.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305