Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
แนวคิดเรื่องรัฐชาติในคาบสมุทรและกลุ่มเกาะในเอเชียอาคเนย์

by วิทยา สุจริตธนารักษ์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

137. Journal article
ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้า เสรีอาเซียนต่อประเทศไทย.

by อรุณศักดิ์ เศวตนันทน์.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

138. Journal article
AFTA และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคใต้.

Source: บรรษัทปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

139. Journal article
ผลกระทบต่อไทย : จากการตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

140. Journal article
อาฟต้า (AFTA) มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทยในระยะยาวจริงหรือ?

by มรกต.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

141. Journal article
ญี่ปุ่นจะส่งทหารออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก กับปัญหาท่าทีของไทย

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Source: ไทย-ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

142. Journal article
ฟาสต์แทร์ก วุ่น พร้อมแค่ 2 ประเภท ที่เหลือต่างไม่พร้อม.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

143. Journal article
AFTA ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก.

by สุภาภรณ์ ชาญณรงค์ | จิราวิไล ธารณปกรณ์.

Source: บรรษัทปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

144. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน ความร่วมมือที่รอการสานต่อ.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

145. Journal article
AFTA ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการร่วมมือทางการค้าของอาเซียน.

Source: เศรษฐกิจการตลาดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

146. Journal article
เส้นทางการเข้าร่วมวงไพบูลย์เขตการค้าเสรีอาเซียนของอินโดจีน.

by นิยม นิพัทธ์ศานต์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

147. Journal article
ปาล์มน้ำมันต้องปรับตัวหลังนโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

148. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียนผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ.

by ชำนาญ สุนทรวัฒน์.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

149. Journal article
ญี่ปุ่นจะส่งทหารออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก กับปัญหาท่าทีของไทย

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Source: ไทย-ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

150. Journal article
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย.

by ศิววงศ์ จังคศิริ, 2479-2552.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305