Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป.

by จิตติมา นาคมโน.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

2. Journal article
3. Journal article
สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศไทย - สหภาพยุโรป ปี 2551 (ม.ค. - ธ.ค.)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
Traceability ข้าวหอมมะลิ RFID technology logistics.

by สมจิตร อาจอินทร์ | วรพจน์ จักขุพันธ์ | บุญวัฒน์ สุริยวงศ์.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
EU-ACP Economic Partnership Agreements.

by วัฒนพล รับทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

6. Journal article
EU เข้มงวดกับผักสดและเครื่องเทศประกอบอาหารจากไทยมากขึ้น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

7. Journal article
กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าน้ำผลไม้ของสหภาพยุโรปที่ไทยไม่ควรมองข้าม. ตอน 1-2.

by นฤมล คงทน.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
แนวโน้มการส่งออกน้ำผลไม้ไปยังสหภาพยุโรป 2549 สดใสหรือใกล้อิ่มตัว.

by จีระศักดิ์ คำสุริย์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
มาตรฐานปลาส่งออกสหภาพยุโรป.

by นฤมล คงทน.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป EFTA.

by ปราณี วัฒนพงศ์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
อียู-ไทย มิตรภาพที่ต้องทันกัน / ภาพโดย ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์

by กองบรรณาธิการ (MBA).

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
การขยายสมาชิกสหภาพยุโรป ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

by นุชจรินทร์ เกตุนิล.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
มรดกบาปข้าวอียูกับนโยบายข้าวหอมมะลิไทย

by วาดฝัน วรรณดี.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
มาตรการกีดกันทางการค้าสหภาพยุโรป Effect food safety กระทบส่งออกไทย.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

15. Journal article
กำจัดขยะเหลือทิ้งอีกหนึ่งมาตรการบิดเบือนการค้าของสหภาพยุโรป.

by พรรณี เช็งสุทธา | วัฒนพงษ์ คุโรวาท.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305