Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
บุก India ตลาดพันล้านคน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

2. Journal article
สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย/โอกาสทางการค้าของไทย ปี 53-54.

by จิราภรณ์ ตุลยานนท์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
อินเดีย : ตลาดส่งออกที่น่าสนใจ … เร่งใช้ประโยชน์FTA เจาะตลาดสินค้า.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

4. Journal article
อินเดีย.

by ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเชนไน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
อินเดีย.

by จิราภรณ์ ตุลยานนท์ | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย.

by กรมการค้าต่างประเทศ. สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552-2553 [2009-2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
เปิดเผยแผนยึด (ตลาด) อินเดีย.

by ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
FTA ไทย-อินเดีย : เร่งใช้ประโยชน์ ส่งออก-ลงทุน ก่อนประเทศอื่นชิงความได้เปรียบจาก FTA.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

9. Journal article
ผู้ประกอบการคลื่นลูกที่สองของอินเดีย.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [ผู้แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

10. Journal article
สรุปการเปลี่ยนแปลงภาวะการค้า ระหว่างไทย-อินเดีย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

11. Journal article
อาวุธลับของอินเดีย.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [ผู้แปลและเรียบเรียง].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
อินเดีย : เศรษฐกิจโดดเด่น เสริมโอกาสการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยวของไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

13. Journal article
FTA ไทย-อินเดีย : ผลประโยชน์ที่ต้องจับตา.

by ธิดารัตน์ จิรชูสกุล.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

14. Journal article
15. Journal article
อินเดีย-เอเชียใต้ ตลาดใหม่ที่ไม่ควรพลาด.

by ณรงค์ชัย อัครเศรณี.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305