Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความสามารถทางด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศไทยมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน.

by ธนชาติ นุ่มนนท์.

Source: eEnterpriseMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
รู้เขารู้เรา...ก่อนเข้าสู่ AEC ตอน รู้จักใช้ประโยชน์จาก AFTA.

by นัทธมน ภูมิไชย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

3. Journal article
ข้อสังเกตในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AEC) ประเมศไทยพร้อมที่จะเดินไปข้างนอกแล้วหรือยัง.

by สารสิน วีระผล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
หนทางสู่ความอยู่รอดของไทยในตลาดประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

by นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
ส่วนรวมเรื่องใหญ่จริงใจเพื่อนร่วมอาชีพมุ่งสร้างความสามัคคี รับ AEC 2015

by อังสุรัสมิ์ อารีกุล.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นกับการรับมือเหตุหารณ์ 3/11 และการเปิดเสรีทางการค้า.

by เอกสิทธิ์ หนุนภักดี.

Source: Japan watch projectMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
ความตกลงกรอบว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับอาเซียน ค.ศ. 2003 และความตกลงเกี่ยวเนื่อง : บทวิเคราะห์ทางกฎหมายในการเปิดเสรีการค้าด้านสินค้า.

by ดิษยา สินศิริ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2003 and related agreements : a legal analysis on trade in goods.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
ประเทศไทย เอา(ไม่) อยู่ในเวทีอาเซียน.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

9. Journal article
พม่ากับการเปิดเสรีอนาคตการค้าต่อไทย.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

10. Journal article
อนาคตเปิดเสรีบริการสู้ได้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
การให้บริการวิชาชีพภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย.

by สถาพร ใสเรียน.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Professional services under ASEAN economic community free trade in services and its laws enforcement problems in Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

12. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-เปรู.

by ฝันชนก ทับทิมทอง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Legal measures for the preparation of the establishment process of the Thailand-Peru free trade area.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
ประชาคมอาเซียน: ความคืบหน้าและแนวโน้มในอนาคต.

by กิตติ ประเสิรฐสุข.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน

by ศศิวิมล บริบุญวงศ์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
บทสำรวจความรู้ว่าด้วยผลกระทบของการค้าเสรี ประชาธิปไตยต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

by ตฤณ ไอยะรา.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305