Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
กฎหมายที่มีแผนที่แนบท้าย.

by ธำรงลักษณ์ ลาพินี | ชนนันท์ ศรีทองสุข ศรีพันธุ์ | ภัทร์หทัย สังขวาสี | นภนันทน์ จันทราชโลธร.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

92. Journal article
จับตาการจัดการปัญหา "คอนเทนต์ขยะ" จากทีวีดาวเทียม

by กองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

93. Journal article
บันทึกความเห็นเรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย)

by นิติพร ตันวิไลย [ผู้รวบรวม.].

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

94. Journal article
ใครคือผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

by ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

95. Journal article
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศึกษาที่มา ความจำเป็น และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน.

by เอมผกา เตชะอภัยคุณ.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Consumer protection and the establishment of the ASEAN economic community: study ob background and the current situation.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

96. Journal article
บันทึกความเห็นเรื่อง "การเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535"

by นิติพร ตันวิไลย [ผู้รวบรวม.].

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

97. Journal article
บันทึกความเห็นเรื่อง "การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานโฆษณาเครื่องสำอางฝ่าฝืนกฎหมายโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522"

by นิติพร ตันวิไลย [ผู้รวบรวม.].

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

98. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง.

by มินทร์ลดา แก้วฐนิสพงษ์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Legal measures for management of coastal erosion in a basin of Pakphanang river.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

99. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเงินปันผล.

by ศิริธร แสงจันทร์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: International income tax problems on dividend.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

100. Journal article
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล.

by จินตนา บำรุงสุข.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Collection of interim corporate income tax.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

101. Journal article
ปัญหากฎหมายในการจัดการฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร.

by วสวัตติ์ เอกพานิช.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Legal problems in the management of dust from building construction.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

102. Journal article
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตปริมณฑลกรุงเทพนคร ปี 2553-2554

by ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ | ณัฐอนงค์ อนันต์วงษ์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Law enforcement of tobacco and alcohol control acts in peri-Bangkok metropolitan area in 2010-2011.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

103. Journal article
แจงผ่านเวทีพระปกเกล้า ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลฯ ทั้งหมด...ใครได้ใครเสีย?

by ศตพงษ์ สุนทรารักษ์ | ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ | อุดร ตันติสุนทร | ทนงศักดิ์ ทวีทอง | วุฒิสาร ตันไชย | สยาม เจริญอินทร์พรหม (ผู้รวบรวม).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

104. Journal article
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย.

by วันดี สุชาติกุลวิทย์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: A legal perspective on Thailand's anti-dumping law.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

105. Journal article
การใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาความผิดที่มีโทษทางอาญาบางบทหรือบางกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ.

by ณัฐพล จุลละเกศ.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The court's discretion to adjudicate some of the offences fall outside the jurisdiction of the intellual property and international trade court.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305