Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

by อริยพร โพธิใส.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

2. Journal article
FATF เขาคือใคร แบล็กลิสต์ไทยเพราะเหตุใด?

by รัตติกาล จูฮุ้ง.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
บทความทางวิชาการ เรื่อง ผลกระทบของคำพิพากษาศาลปกครองกลางกับการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน.

by วีระพงษ์ บุญโญภาส.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเด็นการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ.

by สุนัย หาเรือนพืชน์.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล.

by วรางค์รัตน์ กลับชนะ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The protection of rights and liberties of person under the enforcement of the Anti-Money Laundering Act.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552.

by สุทธิมาตร จันทร์แดง.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการเสริมหากการใช้กฎหมายอื่นไม่เป็นผล.

by สุนัย หาเรือนพืชน์ | จุฬารัตน์ ยะปะนัน [ผู้รวบรวม.].

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

8. Journal article
โครงการวิจัย เรื่องปัญหาอายุความของความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.

by ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด | เอมอร ไชยบัวแดง | สุวนีย์ แสวงผล | อัจฉรา ปรียาจิตต.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2550 [2007]Other title: The Problems of the Limitations in Predicate Offences Under the Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

9. Journal article
การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

by ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

10. Journal article
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม.

by ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

11. Journal article
การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

by ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

12. Journal article
ข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.

by ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

13. Journal article
ถึงเวลาปัดฝุ่นกฎหมายคุม 'นอมินี' หวั่นช้าต่างชาติยึดกิจการ

by นงนภัส ปิฎฐปาตี.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ยึดทรัพย์-ไม้เด็ดพิฆาตนักปั่นหุ้น.

by สุนันท์ ศรีจันทรา.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305