Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัญหากฎหมายในการจัดการฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร.

by วสวัตติ์ เอกพานิช.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Legal problems in the management of dust from building construction.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
เจตนาส่อพฤติกรรม เรื่องต้องรู้คนคอนโด.

by เฉลิมพงษ์ กลับดี.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
คำพิพากษาฎีกาที่ 2116/2553

by ชวิน อุ่นภัทร.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Laws for the protection of natioanl and forest park.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
คู่มือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการออกแบบแผนผังโรงงาน.

by วีรวัชร์ แก้วเพ็ญศรี.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Plant layout design safty standard handbook.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
เลือกคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว.

by ณัฐชนก ชาญเลขา.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
การวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและการคำนวณระยะเวลาอพยพโดยวิธี Hydraulic Analogy.

by บุษกร แสนสุข.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
การพัฒนามาตรฐาน มยพ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร.

by วิโรจน์ บุญญภิญโญ | นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ | นคร ภู่วโรดม | เป็นหนึ่ง วานิชชัย.

Source: TU-RAC ปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, English Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Development of DPT standard 1311-50 for wind load calculation and response of building.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
อสังหาริมทรัพย์ไทยปีเสือ.

by สุทธิณี มาพันธุ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

10. Journal article
รอบรู้กฎกระทรวงสำหรับงานก่อสร้างอาคาร.

by กองบรรณาธิการ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ).

Source: เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ...?

by วรชัย แสนสีระ.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การกำหนดที่ตั้งของอาคาร และระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น.

by กองบรรณาธิการ (Business Law & HR Variety).

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร.

by สมชัย วัฒนการุณ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

14. Journal article
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร.

by กองบรรณาธิการ (Business Law & HR Variety).

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
ไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องคดี.

by สมชัย วัฒนการุณ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305