Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
เวทีสาธารณะเรื่องกรอบเจรจาการค้าเสรี ของไทย : อาเซียน - คู่เจรจา.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

17. Journal article
เอฟทีเอ อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเตรียมลงนามสิงหานี้.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

18. Journal article
ASEAN Summit 2007 : สร้างการรวมตัวที่แข็งแกร่งขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

19. Journal article
จากวันนั้น...ถึงวันนี้ 40 ปี ของอาเซียน.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

20. Journal article
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยกับ BLMST-EC.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

21. Journal article
FTA เครื่องมือสังหาร? สาขาบริการวิชาชีพไทย.

by ปรายฝน บนภูผา.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

22. Journal article
ลู่ทางการส่งออกกับกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่.

by ศรัณพร ชวนเกริกกุล.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

23. Journal article
ASEAN LINKAGE รูปแบบการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ของอาเซียน.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

24. Journal article
อาเซียนลดพึ่งพาดอลลาร์เริ่มเห็นเค้าลางเป็นจริง

by พิเชียร คุระทอง.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

25. Journal article
เปิด 2 แนวทางระบบค้าอาเซียน หนุนแผนสร้างเงินสกุลท้องถิ่น.

by สุธา วิเศษสุวรรณภูมิ | กนกวรรณ ตินตะโมระ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

26. Journal article
การประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรบ (ASEM) ครั้งที่ 1 งานช้างเปิดศักราชใหม่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

27. Journal article
อาเซียนซัมมิทก้าวกระโดดของการค้าเสรีอาเซียน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

28. Journal article
ความคืบหน้าของเขตการค้าเสรีอาเซียน : หลังจากเริ่มดำเนินการได้ 2 ปี.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

29. Journal article
พาณิชย์แนะทางรอดสิ่งทอใช้ช่องทางจากกลุ่มอาฟตา.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

30. Journal article
เวียดนามเข้า อาเซียน ข้อจำกัดเพียบ

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305