Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
การส่งออกของไทยไปตลาดจีน (ซีอาน) ปี 2553-2554.

by สิริรัตน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

47. Journal article
เหลียวมองพญามังกร ขึ้นแท่นผู้นำเศรษฐกิจโลก.

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

48. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคห้าสิบสอง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

49. Journal article
วิถีจีนต้นรัตนโกสินทร์.

by อานนท์ ตรังตรีชาติ.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

50. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคห้าสิบสาม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

51. Journal article
การดำเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

by ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล.

Source: รัฏฎาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

52. Journal article
Logistics China to ASEAN.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

53. Journal article
ห้าสิ่งที่หายไป : บทเรียนที่สหรัฐฯ (และไทย) ได้จากจีน.

by พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

54. Journal article
จีนครองตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวียดนามสินค้ามีหลากหลาย-ออกแบบสวยงาม-ราคาถูก.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

55. Journal article
ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

by วงศ์วชิร โอวรารินทร์ | จักรกฤษณ์ วรวีร์.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: The legal system of the people's republib of china..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

56. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคห้าสิบสี่.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

57. Journal article
แนวโน้มการปรับค่าเงินหยวน.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

58. Journal article
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของจีน กระทบวิกฤติการเงินโลก.

by เชษฐา มีมั่งคั่ง.

Source: Money and wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

59. Journal article
วิกฤตหมียักษ์ตัวใหม่?

by แพ รุ่งธนาภิรมย์.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: will a new giant be on the way?.Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

60. Journal article
โลกสองขั้วใหม่ จีน/อเมริกา: หลังทุนนิยมเสรี. ตอนที่ 1.

by สุวิทย์ เมษินทรีย์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305