Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-จีน (ตอนที่ 2)

by สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

2. Journal article
เศรษฐกิจ "จีน-อินเดีย" อนาคตแห่งเอเชีย.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ใครได้ใครเสีย.

by วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

4. Journal article
ความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้กรอบ GMS.

by อรุณ อวนสกุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

5. Journal article
ศตวรรษแห่งเอเชียหรือจีน

by ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
โอกาสการเกิดความร่วมมือแบบภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออก.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

7. Journal article
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเอเซีย.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเอเชีย.

by วัฒพล สมจิตต์.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

9. Journal article
จีนส่อเค้าแซงญี่ปุ่นขึ้นผู้นำเศรษฐกิจเอเซีย

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
สถานการณ์ในเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อสิ้นศตวรรษที่ 20

by สัณห์ จิตรปฏิมา, พล.อ.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เอเชีย 1997 สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
อนุมัติวีซ่า ทะไลลามะ สัญญาณ ต้านจีน

by ชุมพร ภักดีนาวิน | อวยพร แต้ชูตระกูล.

Source: ข่าวพิเศษ-อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
เส้นทางสายไหม กับเส้นทางเครื่องเทศ.

by วุฒิชัย มูลศิลป์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: The silk road and the spice route..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การแข่งขันระหว่างจีนกับโซเวียต และจุดยืนของสหรัฐในเอเชีย

by ชุมพร สังขปรีชา.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2519 [1976]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

15. Journal article
กรณีพิพาททะเลจีนใต้.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Source: วารสารกฎหมาย Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2561 [2018]Other title: South China Sea dispute.Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305