Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ก้าวย่างสำคัญของจีนบนเวทีการค้าโลก.

by ธนากร เสรีบุรี.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

2. Journal article
การดำเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

by ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล.

Source: รัฏฎาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
กรอบข้อตกลง CEPA เปิดโอกาสธุรกิจภาคบริการระหว่างจีนและฮ่องกง... หวั่นกระทบธุรกิจท่องเที่ยวของไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

4. Journal article
มาตรการลดความร้อนแรงเศรษฐกิจจีนผลดีต่อเอเชีย & ไทย.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

5. Journal article
มาตรการลดความร้อนแรงเศรษฐกิจจีน ... ผลดีต่อเอเชีย & ไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

6. Journal article
มองจีน มองเวียดนาม.

by อักษรศรี พานิชสาส์น.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน-แอฟริกา : ความสัมพันธ์ที่ไทยน่าจับตามอง.

by รัชนี วงศ์จันทรกานต์.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
สหรัฐฯ จับมือสหภาพยุโรปเล่นงานจีน กรณีบริการสารสนเทศทางการเงิน.

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

9. Journal article
จีนแพ้คดีอะไหล่รถยนต์ตามคาด.

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

10. Journal article
อำนาจแค่เอื้อม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

11. Journal article
ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-จีนและญี่ปุ่น.

by สุทิน สายสงวน.

Source: ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Economics relationship between Thailand-China and Japan..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
บทบาทของจีนและอินเดียในเศรษฐกิจโลก

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
การทะยานขึ้นของจีนในศตวรรษที่ 21 การก้าวไปสู่ระดับโลก

by พิทยา สุวคันธ์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
บทบาทของจีนในเอเชีย

by เขียน ธีระวิทย์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
จีน-อินเดีย : โอกาสและข้อท้าทายในการชิงความได้เปรียบในเอเชีย

by ศุภชัย วรรณเลิศสกุล.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305