Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
เศรษฐกิจญี่ปุ่นกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำเข้าสินค้าหลักไทยสูงขึ้นทุกรายการ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

77. Journal article
ประวัติความเป็นมา หมู่บ้านญี่ปุ่น

by กุลชลี กลิ่นกรอง.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

78. Journal article
ภาวะการค้าระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่นในปี 1995.

by ศูนย์พาณิชยกรรม ฟูกูโอกะ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

79. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจและฐานะการแข่งขันของไทยในตลาดส่งออกสำคัญ : ญี่ปุ่น.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

80. Journal article
กฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นกับการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทย.

by คมสัน ลีลาคหกิจ.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

81. Journal article
สหรัฐ-ญี่ปุ่น ปฏิเสธ แค่พิพาท หาใช่สงครามไม่

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

82. Journal article
พลิกบัญชี สินค้าส่งออก-นำเข้า ไทย-ญี่ปุ่น ผลกระทบหลังแผ่นดินไหว

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

83. Journal article
ลาจากตะวันตกกลับคืนสู่มหาเอเชียบูรพา

by ประชา สันติธรรม.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

84. Journal article
ความเข้าใจกัน VS สงครามการค้า

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

85. Journal article
สงครามการค้าสหรัฐฯ VS ญี่ปุ่น

by ประชา สันติธรรม.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

86. Journal article
สงครามการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา.

by วาสนา ดื่มพุดซา | สุภกัญญา กาญจนะคูหะ.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

87. Journal article
ซูเปอร์ 301 กลยุทธ์สวนกระแสของมหาอำนาจ สหรัฐ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

88. Journal article
จับตาญี่ปุ่นวันนี้ต้องเปลี่ยนบทบาทการค้า

by ไชยวัฒน์ ค้ำชู.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

89. Journal article
ญี่ปุ่นในสังคมโลก

by ไชยวัฒน์ ค้ำชู | เขียน ธีระวิทย์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

90. Journal article
เจรจาการค้าไทย-ญี่ปุ่น วัดฝีมือล้วงกระเป๋า นายกฯ ชวน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305