Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจหลังวิกฤตของ 3 ชาติอาเซียน.

by กองการต่างประเทศ.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

2. Journal article
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเอเซีย.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

3. Journal article
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิก ในเขตการค้าเสรีอาเซียน

by จินตนา บุญบงการ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน.

by โสภา คงธนาคมธัญกิจ.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

5. Journal article
เพื่อนบ้านอาเซียน.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305