Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
สาระเบื้องต้นของกฎหมายป้องกันการให้สินบนแก่ข้าราชการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Corruption Pratices Act of 1997 / FCPA)

by อำนาจ เนตยสุภา | พิสาข์ หุตะสิงห์.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

122. Journal article
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอ... ความเสี่ยง Stagflation เพิ่มขึ้น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

123. Journal article
Eyewitness : American economy in collapse (no.1)

by มานิตา เค.เบนท์ลี่ย์.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

124. Journal article
สาระเบื้องต้นของกฎหมายป้องกันการให้สินบนแก่ข้าราชการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา.

by อำนาจ เนตยสุภา | พิสาข์ หุตะสิงห์ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Foreign Corruption Practices Act of 1977 / FCPA.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

125. Journal article
ทำไมเศรษฐกิจสหรัฐจึงแย่กว่าที่คิด.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

126. Journal article
การแตกของฟองสบู่ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐ : ต้นตอแห่งวิกฤติการเงินโลก ปี 2551?.

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: US Housing Bubble Burst : Origin of the Global Financial Market 2008 ?.Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

127. Journal article
ข้อมูลการไปประกอบธุรกิจการค้าในสหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

128. Journal article
แฟนนี เม และเฟรดดี แมค ... ตอกย้ำความอ่อนแอของสถาบันการเงินสหรัฐฯ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

129. Journal article
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ VS. วิกฤตต้มยำกุ้ง ผลกระทบที่แตกต่าง.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

130. Journal article
สูญญากาศนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ... รอความชัดเจนหลังประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

131. Journal article
บารัก โอบามา บนถนนสู่ทำเนียบขาว.

by ปกป้อง จันวิทย์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

132. Journal article
ยังมองเห็นขอบฟ้าสีทอง.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

133. Journal article
ระเบิดเวลาลูกต่อไป...จากวิกฤติ SUB-PRIME.

by ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Credit Default Swap.Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

134. Journal article
สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ปี 2550 (สรุปจากสถิติ World Trade Atlas ม.ค.-ธ.ค.)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

135. Journal article
สภาวะเศรษฐกิจธุรกิจของมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305