Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
สำรวจเขตปกครองท้องถิ่นชนบทอเมริกา : เคาตี้แจสเปอร์ รัฐเท็กซัส.

by นรนิติ เศรษฐบุตร.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

137. Journal article
ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-จีนและญี่ปุ่น.

by สุทิน สายสงวน.

Source: ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Economics relationship between Thailand-China and Japan..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

138. Journal article
จากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของญี่ปุ่น : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.

by วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ | ดวงพร ภิญญะพันธ์.

Source: ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551-2552 [2008-2009]Other title: From the U.S. subprime mortgage crisis to japan's economic recession : the impact on Thai economy..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

139. Journal article
การลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย ปิโตรเคมีมากที่สุด หกหมื่นกว่าล้าน.

by จิราภรณ์ ชีวะปรีชา.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

140. Journal article
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา: เป้าหมายในการผลัดดันโครงการขีปนาวุธป้องกันประเทศ

by ฉันทิมา อ่องสุรักษ์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

141. Journal article
วิกฤตตลาดซับไพร์ม...ความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลก.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

142. Journal article
สหรัฐฯ -ไทย : ระวังผลกระทบการค้า หลังไทยขึ้นบัญชี PWL.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

143. Journal article
บทบัญญัติสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา.

by เดชา สังขวรรณ.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

144. Journal article
ภาพสะท้อนด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great depression) จากวรรณกรรมเรื่อง Of Mice and Men ของ จอห์น สไตน์เบ็ก.

by สุคนธา สมใจ.

Source: วารสารภาษาและวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

145. Journal article
ยุทธศาสตร์ตลาดสหรัฐอเมริกา.

by คณิศศร นาวานุเคราะห์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

146. Journal article
สถานการณ์การค้าของเวียดนามในตลาดสหรัฐฯ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

147. Journal article
นโยบายการค้าอเมริกันยุคเดโมแครตยึดสภา.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

148. Journal article
สหรัฐฯ - ไทย : ระวังผลกระทบการค้าหลังไทยขึ้นบัญชี PWL.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

149. Journal article
ระบบ GSP ของสหรัฐฯ และนัยต่อสินค้าส่งออกไทย.

by วีณา ชาครียรัตน์.

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

150. Journal article
ความตกลงการค้าเสรี สหรัฐอเมริกา-โอมาน.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305