Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
AEC trade & logistics การค้า-โลจิสติกส์.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

32. Journal article
เศรษฐกิจเอเชียจะโตเท่าตัวอีกใน 14 ปี.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

33. Journal article
กระทรวงมหาดไทยกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

by กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองการต้างประเทศ สป.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

34. Journal article
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.

by ศศิวิมล บริบุญวงศ์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

35. Journal article
"แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

by กองบรรณาธิการ (จุลนิติ).

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

36. Journal article
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ กระทรวงมหาดไทย : มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

by วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Ministry of interior in preparation for the Asean community : human resource development.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

37. Journal article
Assessing macroeconomic implications of capital flows among developing Asia.

by Pisit Puapan.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

38. Journal article
AEC คำนี้มีความหมาย.

by กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

39. Journal article
Super class ความมั่นคั่งเศรษฐีเอเชีย.

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business PlusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

40. Journal article
สวัสดีประชาคมอาเซียน.

by ป.สมาร์ท ยินดีที่ไม่รู้จัก.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

41. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC: Asean economic community.

by กฤตชญาภัค อุ่นเสรี.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

42. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2)

by กฤตชญาภัค อุ่นเสรี.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: AEC: ASEAN Economic Community.Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

43. Journal article
ประชาคมอาเซียนในความหลากหลายของชาติพันธุ์.

by นนท์ นาเรจ.

Source: Brand ageMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

44. Journal article
ธุรกิจไทยก้าวอย่างไรในยุค AEC.

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

45. Journal article
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกับ AEC.

by บุญทรัพย์ พานิชการ.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305