Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ไอเอ็มเอฟกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอเชีย ประสบการณ์และนัยต่อการจัดการวิกฤตเศรษฐกิจ

by รังสรรค์ หทัยเสรี.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย สาเหตุและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

by รังสรรค์ หทัยเสรี.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
ไอเอ็มเอฟกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอเชีย : กลยุทธ์และบทบาทในบริบทใหม่.

by รังสรรค์ หทัยเสรี.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (3) :

4. Journal article
ไอเอ็มเอฟกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอเชีย : กลยุทธ์และบทบาทในบริบทใหม่

by รังสรรค์ หทัยเสรี.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

5. Journal article
วิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาคเอเชีย ที่มาของปัญหา ผลกระทบ และทางออก

by รังสรรค์ หทัยเสรี.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305