Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
107. Journal article
Impact of Government Intervention on Inflation Control.

by Ashraf, Mohammad A.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: ผลกระทบจากการแทรกแซงของรัฐในการควบคุมเงินเฟ้อ..Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

108. Journal article
ความมั่งคั่งของประเทศ : กรณีศึกษาจากบัญชีงบดุลแห่งชาติ.

by วรรณภา คล้ายสวน.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

109. Journal article
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่มีสมรรถนะสูงในช่วงแผนฯ 10.

by บุญชัย ฉัตรประเทืองกุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

110. Journal article
เจาะลึก 8 มาตรการ "ปีแห่งการลงทุน".

by นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

111. Journal article
ผ่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า...ยังมีข้อควรระวัง.

by ธนาคารทหารไทย. ฝ่ายวิจัย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

112. Journal article
กะเทาะวิสัยทัศน์ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์.

by มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ, 2495-.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

113. Journal article
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย : การเปลี่ยนแปลงในปีแรกของแผนฯ 10.

by ประสพศรี รักความสุข.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

114. Journal article
มาตรการฟื้นเศรษฐกิจไทย ประสานนโยบายการเงิน-การคลัง.

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

115. Journal article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการของประเทศในอนาคต.

by เติมทรัพย์ เตละกุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

116. Journal article
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เปิดเนื้อแท้เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

117. Journal article
อาเซียนฮับ (ASEAN Hub) : ยุทธศาสตร์สู่ความแข็งแกร่งทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค.

by เพชร | มุก.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

118. Journal article
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...การปรับใช้กับตัวเองและการพัฒนาเศรษฐกิจ.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | กาญจนา นพพันธ์ [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุน 17, 12 (ธ.ค. 2549) 8-12Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

119. Journal article
อนาคตเศรษฐกิจปี 2549 ข้อมูลและความคิดเป็นทางบวก.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

120. Journal article
จะฟื้นเศรษฐตกต่ำได้อย่างไร.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305