Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
ชูเศรษฐกิจพอเพียง ดันจีดีพี เดินหน้าโครงการเมกะโปรเจ็กต์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

137. Journal article
โครงการจัดทำตารางอุปสงค์ และอุปทานระยะที่ 2.

by กิ่งกมล เลิศธิตินันท์กุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

138. Journal article
ใคร? จะเป็นเหยื่อรายต่อไป.

by รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

139. Journal article
ลุ้น"เบิกจ่าย" 3 แสนล้าน ต่อลมหายใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง.

by เบญจพร วงศ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

140. Journal article
ปลัดอุตสาหกรรมกับยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจไทย.

by จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, 2491- | กาญจนา นพพันธ์ [ผู้สัมภาษณ์.] | วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

141. Journal article
เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

142. Journal article
กฤษฎีกายอมรับ 'อีไอเอ' บกพร่อง จุดสับสน พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

143. Journal article
รัฐไม่เข้าใจความยากจนชี้ทางออกเพิ่มค่าจ้างคนเมือง

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

144. Journal article
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ การแข่งขันในโลกยุคใหม่.

by จินนา ตันศราวิพุธ.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

145. Journal article
ยุทธศาสตร์ในการค้าโลก.

by รัชนี ศรีวชิรวัฒน์.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

146. Journal article
มาตรการแก้หนี้ภาคประชาชน ลูกหนี้เฮรับประโยชน์เต็มๆ

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

147. Journal article
What Hub

by พิชัย ศิริจันทนันท์.

Source: Brand ageMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

148. Journal article
ดัชนีชี้วัด : เครื่องมือของการติดตามประเมินผล.

by มนัส วณิชชานนท์.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

149. Journal article
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดีจริงหรือ?

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

150. Journal article
รัฐเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปิดเสรีกิจการผูกขาดโดยรัฐบาล.

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305