Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
เมื่อ "อภิสิทธ์" หันมาพึ่ง "โจเซฟ สติกลิตซ์"

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (4) :

62. Journal article
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ฝันใหม่ประเทศไทย.

by อาคม เติมพิทยาไพสิฐ | ชนายุส ตินารักษ์ [ผู้สัมภาษณ์].

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

63. Journal article
Financial Crisis My Prediction.

by สุมาส วงศ์สุนพรัตน์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

64. Journal article
ผ่า ! โครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

65. Journal article
4 นโยบายด่วนกู้วิกฤต ฟื้นฟู-เพิ่มรายได้-ลดค่าครองชีพ สร้างความเชื่อมั่น

by กองบรรณาธิการ (วารสาร ส.อ.ท.).

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

66. Journal article
กลยุทธ์ผ่าทางตันเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินโลก.

by กองบรรณาธิการ (ส่งเสริมเทคโนโลยี).

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552-2553 [2009-2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

67. Journal article
สุวรรณภูมิ : แผ่นดินทองการเกษตรไทย.

by ธวัชชัย หยุบแก้ว.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

68. Journal article
เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ จะฟื้นหรือฟุบ?

by ธวัชชัย หยุบแก้ว.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

69. Journal article
เช็คช่วยชาติ ใช้บ้าง เก็บบ้าง กระตุ้นเศรษฐกิจแค่จิ๊บๆ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

70. Journal article
มาตรการการเงินและสถาบันการเงินไทย ในภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี 2552.

by บัณฑิต นิจถาวร.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

71. Journal article
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภาคเอกชน.

by วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล | คันธรส รัตนบุรี | อาภาวดี มั่งมี.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

72. Journal article
ทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

73. Journal article
Execute คำตอบสุดท้าย "แผนไทยเข้มแข็ง"

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

74. Journal article
รัฐอัดยาแรงฟื้นส่งออก

by รวีวรรณ เสมอตระกูล.

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

75. Journal article
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.

by ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ | ธนาภัทร์ เรืองศรี [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305