Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
เศรษฐกิจจะฟื้นตัวจริงแล้วหรอ ?

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

77. Journal article
พรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับภารกิจการค้าเพื่อชาติและประชาชน.

by พรทิวา นาคาศัย.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

78. Journal article
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐ.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

79. Journal article
ผันเงินของรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านแบงก์.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

80. Journal article
ฟัง ! อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคำบรรยายหัวข้อ "การเมืองกับการบริหารเศราฐกิจไทย"

by อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

81. Journal article
82. Journal article
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

83. Journal article
ปัญหานโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลปัจจุบัน.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

84. Journal article
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Creative Economy.

by อนันต์ ยศพลวัฒน์ | จอห์น นิวบิกิน | ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ศุภชัย เจียรวนนท์ | ปรเมธี วิมลศิริ | วีระชัย วีระเมธีกุล.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

85. Journal article
มองเศรษฐกิจโลก ดูเศรษฐกิจไทยเตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลง.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

86. Journal article
4 กลุ่มธุรกิจดันไทยสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์.

by อลงกรณ์ พลบุตร.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

87. Journal article
Sufficiency Economy : Reasonable Approach for Thailand's Future.

by Navarat Sachyansrisakul.

Source: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

88. Journal article
รัฐบาล "อภิสิทธิ์" SP1 วันนี้ครึ่งทาง พร้อมเดินหน้า SP2 ต่อ.

by พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

89. Journal article
ผ่าแผนกู้เศรษฐกิจรัฐบาลอภิสิทธิ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

90. Journal article
กระทรวงพาณิชย์ รุก Creative Thailand.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305