Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
ลงทุนในหุ้นที่ได้รับผลบวกจากมาตรการไทยเข้มแข็ง.

by ณัฐ พนัสสุทรากร.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

92. Journal article
วิสัยทัศน์การบริหารระบบเศรษฐกิจ.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

93. Journal article
เศรษฐกิจสร้างสรรค์.

by อภิรักษ์ โกษะโยธิน | เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Thailand's New Growth Engine..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

94. Journal article
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย วุฒิสภาถกยุทธศาสตร์เติบโตยั่งยืน.

by พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

95. Journal article
พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย กับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.

by กรณ์ จาติกวณิช, 2507-.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

96. Journal article
หนี้นอกระบบ ปัญหาที่สางไม่จบสิ้น.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

97. Journal article
ปีนี้ ปีหน้า เสมอตัวหรือดีขึ้น?

by วิเชียร เมฆตระการ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

98. Journal article
Creative Economy ใครไทยเข้มแข็ง.

by วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

99. Journal article
ไทยสบโอกาสปี 51 พัฒนาการลงทุนในประเทศให้ได้ดุลยภาพกับการส่งออก.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

100. Journal article
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

101. Journal article
เรื่อง 6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

102. Journal article
การก่อตัวของ"คนชั้นกลาง"กับการเสื่อมสลายของรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม และ"ทุนนิยมโดยรัฐ"

by ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

103. Journal article
ชี้...ทางรอดประเทศไทยกับปัญหาเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขที่เหมาะสม.

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

104. Journal article
ปัจจัยของหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ บริเวณกลุ่มจังหวัดชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี.

by อาธิ ครูศากยวงศ์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

105. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305