Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
จุดอ่อนของคนไทย ในสายตาต่างชาติ.

by จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

137. Journal article
อั๊กลี่อั่งม้อในเสียมก๊ก เฟรเดอริก วิลเลียม พาร์ทริดจ์.

by วิลาส นิรันดร์สุขศิริ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

138. Journal article
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ผู้ที่รักษาเอกราชตัวจริง เมื่อ ร.ศ. 112.

by ทำนุ เนตรโรจน์, พล.ร.ท.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

139. Journal article
ร.ศ. 112 ถึงเสด็จประพาสยุโรป ข่าวลือ โฆษณาชวนเชื่อ การสร้างสถานการณ์ ความจริงนอกเหนือประวัติศาสตร์ต้นฉบับ.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

140. Journal article
รัชกาลที่ 3 กับกรมหมื่นศรีสุเรนทร์ และเรื่อง "มิดเม้น" ของเจ้านาย.

by สุพจน์ แจ้งเร็ว.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

141. Journal article
รำลึกถึงกรุงธนบุรี.

by คณิตา เลขะกุล, คุณหญิง.

Source: อนุสาร อ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

142. Journal article
การปฏิวัติในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ พ.ศ. 2231 ใน "ฟอลคอนแห่งอยุธยา" และ "รุกสยาม ในพระนามของพระเจ้า"

by ปรีดี พิศภูมิวิถี.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

143. Journal article
ผู้พิชิตจากสยาม.

by อมรา นานา [แปล.] | ไกรฤกษ์ นานา [เรียบเรียง.].

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

144. Journal article
ภูมิหลังของสังคมไทยในเรื่องความยุติธรรมและระบบศักดินา.

by จารุณี ฐานรตาภรณ์.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

145. Journal article
วิกฤติการณ์อ่าวไทย ร.ศ. 112.

by สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

146. Journal article
การหาข่าวศึกเตรียมบุก, ฝรั่งเศสมีสายลับอยู่ในป้อมพระจุลฯ หรือ?

by มนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

147. Journal article
ศรีกรุงกับการปฏิวัติ 2475.

by กองบรรณาธิการ (ศิลปวัฒนธรรม).

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

148. Journal article
ยุคมืด หรือช่องว่างในประวัติศาสตร์สยาม.

by ไรท์, ไมเคิล, ค.ศ. 1940-2009.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: A dark age or gap in Siamese history.Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

149. Journal article
วาทกรรมเรื่อง "ชาติไทย" ของปัญญาชนหัวก้าวหน้าระหว่าง พ.ศ. 2490 - 2505.

by โสภา ชานะมูล.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

150. Journal article
อาจารย์ซิ่ว.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305