Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : องค์จักรพรรดิราชผู้ปราศจากช้างเผือก.

by จริยา นวลนิรันดร์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

137. Journal article
APRC โบรกเกอร์ ต้องทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของเรา.

by วราวรรณ แดงประสิทธิพร.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

138. Journal article
ส้มป่อย...ในวิถีชีวิตเคารพธรรมชาติของชาวล้านนา.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

139. Journal article
การ “เปลี่ยนผ่าน” รัชสมัยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านการเมืองไทย.

by ธนาพล อิ๋วสกุล | ชัยธวัช ตุลาฑล.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

140. Journal article
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ที่มาและที่ไป.

by เกษียร เตชะพีระ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

141. Journal article
บันทึกความเห็นเรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดลาออกหรือโอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น"

by ยอดฉัตร ตสาริกา [ผู้สรุป.].

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

142. Journal article
น้ำท่วมซัดเศรษฐกิจไทยพัง.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

143. Journal article
น้ำลดตอผุด.

by แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

144. Journal article
การรณรงค์เรื่องการกินและการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน พ.ศ. 2485-2487.

by ปรัศนีย์ เกศะบุตร.

Source: BU academic reviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The campaign for noodles consumption and vocation in relation to the nation-building policy during Field Marshal P. Pibulsonggram’s regime (1942-1944).Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

145. Journal article
การศึกษาปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย.

by แสงเดือน รตินธร.

Source: BU academic reviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: A study of the pull factors that affect the decisions of British tourists in choosing Thailand as their destination.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

146. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจและตล่ดหุ้นไทย ปี 2554.

by วรนนท์ อัศวพิริยานนท์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

147. Journal article
ไข่มาร์ค มาร์ค ขายไข่ชั่งกิโล เรื่องใหญ่ระดับชาติ.

by กองบรรณาธิการ (ดอกเบี้ย).

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

148. Journal article
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553.

by สุทธิมาตร จันทร์แดง.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

149. Journal article
เบื้องหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง ความล้มเหลวเชิงนโยบายของอังกฤษ.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

150. Journal article
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทย..ในสายตา..นักลงทุนชาวญี่ปุ่น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305