Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น (AHP)

by ศุภลักษณ์ ใจสูง | อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Selection of logistics service providers of Hana Microelectronics Public Company Limited by applying the analytic hierarchy process (AHP).Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

2. Journal article
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจภาคการเกษตร กรณีศึกษา CPF.

by กองบรรณาธิการ (Logistics Thailand).

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

3. Journal article
ผู้บริโภคเหยื่อธุรกิจอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บรอดแบนด์ "3BB"

by วินเนอร์.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
จุดขายที่ได้ใช้ ตลอดกาล กลยุทธ์พื้นฐานที่ไม่ควรมองข้าม.

by กฤษติกา คงสมพงษ์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
BCM วิถี SCG.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

6. Journal article
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดบริการโรงพยาบาลบ้านตากด้วยโปรแกรม Hospital Os : กรณีศึกษาที่จังหวัดตาก.

by พิเชฐ บัญญัติ | สุภาภรณ์ บัญญัติ | อัณณ์ฉัตร อินภิรมย์ | อภิชาติ รอดแสวง | รัชดา โพธิ์ทอง | ภิพาภรณ์ โมราราช.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Development of IT systems for Ban Tak Hospital services using Hospital-Os software : a case study at Tak province.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
Top secrect วัยรุ่นพันล้าน.

by ทรงยศ สุขมากอนันต์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
โค้ดลับ-บทเรียน สร้างความสำเร็จ & ล้มเหลวธุรกิจครอบครัว.

by กองบรรณาธิการ (Business plus).

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

9. Journal article
แนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ปัณฑารีย์ วีระพันธ์.

Source: โดมทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ต่อความสำเร็จการประยุกต์ใช้ SAP กรณีศึกษา การประปานครหลวง

by เขมวันต์ ปิติวีรารัตน์ | สินีรัชต์ พวังคะพินธุ์ | อรพรรณ คงมาลัย.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็น Library 2.0 กรณีศึกษา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.

by อภิชัย อารยะเจริญชัย.

Source: วารสารห้องสมุดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
การศึกษานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชนเปรียบเทียบกับนโยบายศาสตร์ใน 5 กรณีศึกษา.

by ปกรณ์ สุวานิช.

Source: BU Academic ReviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: The study of the environmental public policy in the people sector compared to the policy sciences in 5 cases.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนโดยใช้เกมจำลองทางธุรกิจและกรณีศึกษากับผลการเรียนทางด้านการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร.

by นภดล ร่มโพธิ์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวธุรกิจที่พัก : ระยะที่ 1 : กลยุทธ์ในการดำเนินการ ภูมิความรู้ความชำนาญและประเภทของการบริหารกิจการ.

by อุบลวรรณา ภวกานันท์.

Source: วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Psycological factors of success of the independent hotel entrepreneurs : phase 1 : strategic processes, human capital and administrative styles.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อม ทุ่งเจริญ ย้อมสีธรรมชาติ.

by นิกร จิระเลิศพงศ์ชัย.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305