Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
การประเมินผลลัพธ์ของโครงการรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานในปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.

by มัณฑนา ฉวรรณกุล | เสน่ห์ โอฐกรรม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Outcome evaluation of the Sweet Enough Campaign Project at Wat Kaw Wang School (Sang Chuangsuwanit) in Muang District Rajburee Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

17. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบหลุมร่องฟันในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล (ภาคสนาม) ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์.

by ประภาศรี วลัญช์เสถียร.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The qualitative sealants comparison of dental clinic among primary school children in Nakhonsawan..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

18. Journal article
ประสิทธิผลของโครงการเคลือบหลุมและร่องฟันในเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร.

by ขวัญชัย คันธมธุรพจน์.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The effectiveness of dental pit and fissure sealant program in primary school children in Kamphaengphet Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

19. Journal article
ต้นทุนต่อหน่วยในการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง ปีงบประมาณ 2550.

by เพ็ญแข ลาภยิ่ง | วรวิทย์ ใจเมือง | ประภา แสงหล้า | วรรณภา ศรีทอง.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The unit cost of pit-fissure sealing on permanent first molar in fiscal year 2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

20. Journal article
ต้นทุนทางตารางของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย.

by อมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์ | สุภาวดี พรหมมา | ศรีสุดา ลีละศิธร.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The direct cost of fluoride varnishing in pre-school children..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

21. Journal article
เคซีนฟอสโฟเปปไตด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต.

by พิริยะ เชิดสถิรกุล | สาวิตรี อนุพันธ์.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

22. Journal article
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผสมผสานเพื่อลดปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กปฐมวัย.

by สุณี วงศ์คงคาเทพ | จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | บุปผา ไตรโรจน์ | ปิยะดา ประเสริฐสม | สุภาวดี พรหมมา.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Comprehensive oral health promotion model to reduce early chidhood caries (ECC)..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

23. Journal article
มาตรการลดการบริโภคน้ำตาลเพื่อสร้างเสริมทันตสุขภาพ.

by สุดาดวง เกรันพงษ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Oral health promotion : changing environment to reduce sugar consumption..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

24. Journal article
การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ด้วยตนเองโดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.

by สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Self plaque control by brushing and using plaque disclosing tablet in primary school students level..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

25. Journal article
สภาวะโรคฟันผุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร และเอกชน เขตหลักสี่.

by นิพนธ์ ปุยะกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dental caries status and factors that related to the prevalence of caries in Pathom 6 primary school in Laksi District BMA and private school..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

26. Journal article
สภาวะโรคฟันผุในเด็กนักเรียนที่มีสภาวะโภชนาการแตกต่างกันของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง.

by สุเนตร จินตฤทธิ์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dental caries status in different nutritional status of the Prathom 6 primary school of Bangkok Metropolitan administration, Donmueng District..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

27. Journal article
ความจำเป็นในการรับบริการทางทันตกรรมในฟันถาวรของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร.

by สมจิตร ตั้งใจอาวรณ์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Requirement of dental treatment for permanent teeth in primary school students in Jatujak District, BMA..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

28. Journal article
การศึกษานอกกายของฤทธิ์ต้านจุลชีพของกาวผึ้งต่อมิวแทนส์สเตรปโตคอคคัส.

by Soeherwin Mangundjaja | Ramona Phander | Henni Kartika Sari | Merry Cahyadi.

Source: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: In vitro antimicrobial activity of propolis on mutans streptococci..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

29. Journal article
ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการป้องกันฟันผุในฟันกรามถาวรซี่แรก.

by ชื่นตา วิชชาวุธ.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The caries preventive effects of fluoride varnish in first permanent molars..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

30. Journal article
ประสิทธิผลการดำเนินงานโปรแกรมทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร.

by มยุรี ตติยกวี.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Effectiveness of public dental health program for primary schools under the Bangkok Metropolitan Administration in Bangkok District..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305