Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ประสิทธิผลของยาเม็ดฟลูออไรด์ต่อการลดโรคฟันผุระยะเวลา 3 ปี การปฏิบัติกิจกรรมการกินยาเม็ดฟลูออไรด์และความรู้เรื่องฟลูออไรด์ ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

by รุจิรา แต้มแก้ว | วิจิตรรัก วีระชัย.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: The effectiveness of fluoride tablets for dental caries reduction : 3 years study, program practive and knowledge about fluoride in BMA students, Bangplad district, Bangkok.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

32. Journal article
การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ พฤติกรรมทันตสุขภาพประชาชน ครั้งที่ 2 และสถานการณ์โรคฟันผุ กลุ่มอายุ 3 ปี ในจังหวัดนครนายก.

by ดง เป็นสิริวงศ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2545 [2002]Other title: The 2nd oral health survey, oral health behavior and the situation of dental caries in age 3 years in Nakhonnayok Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

33. Journal article
เรื่องราวของฟลูออไรด์.

by ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล.

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

34. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแปรงสีฟันซิสเท็มมาและแปรงสีฟันรีชรุ่น Tooth&Gum Care กับแปรงสีฟันของกรมอนามัย.

by วิกุล วิสาลเสสถ์ | นนทินี ตั้งเจริญดี | เพ็ญแข ลาภยิ่ง | มัลลิกา ตัณฑุลเวศน์.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: A comparative clinical evaluation of three toothbrushes; Systema, Reach, Tooth&Gum Care and the Department of Health's toothbrush..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

35. Journal article
Clinical evaluation of pit and fissure sealant placed with the use of a bonding agent on wet enamel

by พรพรรณ ลีวัธนะ | คัดเค้า วงษ์สวรรค์.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: การประเมินผลทางคลินิกของสารซีแลนท์ที่ใช้ร่วมกับสารบอนดิงบนผิวเคลือบฟันที่เปียก | การประเมินผลทางคลินิกของสารซีแลนท์ที่ใช้ร่วมกับสารบอนดิงบนผิวเคลือบฟันที่เปียก.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

36. Journal article
สำรวจอัตราการยึดอยู่ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1ในเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 และ 3 ในปัจจุบันที่ผ่านการรักษามาเมื่อ 1 และ 2 ปี ก่อนตามลำดับ ณ โรงเรียนชุมชนโซ่มิตรภาพ ที่ 140 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย.

by ศรัณยา ตันเจริญ | พรสิริน ชัยชโลทรกุล | เกศรินทร์ เจริญแสงสุริยา | พรพิมล เจียมวงษา | กมลรัตน์ หิรัญรัตน์.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Examine the pit and fissure sealant retention rate of first permanent molars in Pratom 2 and 3 students after application program for 1 and 2 years in Somittrapaph 140th, School of public, Sopisai district, Nong Kai province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

37. Journal article
ผลของสารเดนทีนบอนดิงต่อผิววัสดุเคลือบหลุมร่องฟันกับผิวเคลือบฟันที่มีการปนเปื้อนน้ำลาย : การศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด.

by พรพรรณ ลีวัธนะ | คัดเค้า วงษ์สวรรค์ | อุษณีย์ จิณุณารักษ์.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: The effect of dentine bonding agent on salivary contaminated enamel sealant interface : an SEM study..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

38. Journal article
ทันตกรรมป้องกันสำหรับโรคฟันผุชนิดเนิสซิ่ง

by สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Other title: Preventive program in nursing caries patient.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

39. Journal article
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6 ปีที่ระดับความลึกร่องฟันต่างกัน.

by กัลยา บุณยะเวศ.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2538 [1995]Other title: The efficiency of using dental sealant in 6 years old children at difference depth of fissure..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

40. Journal article
คลอร์โซอิน : สารป้องกันฟันผุ

by วรางคณา ชิดช่วงชัย.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: Chlorzoin : a chemotherapeutic.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

41. Journal article
การใช้โพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ.

by อรนิดา วัฒนรัตน์.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: The use of probiotics for caries prevention .Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

42. Journal article
การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปี.

by อังค์วรา อินทรสมพันธ์ | ปิยะนารถ จาติเกตุ | อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Development and testing of a caries risk behavior assessment form for parents of 2-5-year-old children.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

43. Journal article
ประสิทธิผลของสารซิลเวอร์ฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งฟันน้ำนมผุในเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ.

by ยุทธนา คำนิล.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Effectiveness of silver fluoride for caries arrest in primary teeth of children in public child center in Phrasamutjedi district, Samutprakarn province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

44. Journal article
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก.

by พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ | ผกาภรณ์ พันธุวดี.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Caries risk assessment .Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

45. Journal article
ผลของสื่อโสตทัศน์ต่อความรู้เรื่องฟันและความสามารถในการตรวจฟันด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

by ณฐพร หาตรงจิตต์ | พรพรรณ อัศวาณิชย์ | บุษยรัตน์ สันติวงศ์.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: The effect of audio-visual media on dental knowledge and self-dental examination ability in sixth grade students.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305