Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
โรคแฝงเร้น ที่ทำให้ผู้หญิงเหนื่อยล้า.

by กองบรรณาธิการ (Health Today).

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

107. Journal article
หลากวิธีกำจัดโรคซึมเศร้า ฉบับคนทำงาน.

by ผานิต ธนะสุข.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

108. Journal article
ทางรอดแก้ 10 พฤติกรรมคนทำงานทำไตพัง.

by อังคณา ทองพูล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

109. Journal article
การตรวจคัดกรองเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : ประสบการณ์ 6 ปี.

by สาคร วันทอง | กุลนภา ฟู่เจริญ | สุพรรณ ฟู่เจริญ.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Screening for prevention and control of severe thalassemia at Muang Saung Hospital, Roiet province : 6 years of experience.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

110. Journal article
108 โรคร้าย อันตรายจากภัยอ้วน.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

111. Journal article
มะเร็งเต้านม...ใกล้ตัวกว่าที่คิด.

by สิทธิ หลีกภัย.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

112. Journal article
ความเชื่อผิดๆ ที่หัวใจเสี่ยงอันตราย.

by นริศ เจนวิริยะ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

113. Journal article
การจัดการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหืด.

by อาภาวรรณ หมูคง | สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง | ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล | ศิริวรรณ จูฑะพงษ์.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Caregivers management for children with Asthma..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

114. Journal article
ปวดคอ อย่าชะล่าใจ.

by ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

115. Journal article
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน.

by วัฒนพล ติ่งชุ่ยกุล | วารี กังใจ | พรชัย จูลเมตต์.

Source: วารสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Impact of self-management promoting program on obsese monk consumption behaviour and mass indices.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

116. Journal article
How to ป้องกันมะเร็งก่อนเป็น (ซ้ำ)

by ชมนาด.

Source: ยุทธโกษMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

117. Journal article
ความรู้ ความตั้งใจ และการสนับสนุนในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี.

by ธมลวรรณ คณานิตย์ | นพวรรณ เปียซื่อ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Knowledge intention supporting factors problem and suggestion of infection control ward nurse at community hospital in Udonthani province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

118. Journal article
สร้างทางรอดของสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส...ห่างไกลมะเร็งเต้านม.

by กลุ่มสื่อสารองค์กรกรมอนามัย.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

119. Journal article
MI & Stroke member club คลับใหม่สำหรับคนหัวใจไใ่แข็งแรง.

by มนัสวี แสงวิเชียรกิจ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

120. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305