Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของเยาวชนย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี กรณีพนักงานบริการ.

by วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ | พัชราวลัย วงศ์บุญสิน | ประภาภรณ์ กิจวัฒนาไชย | มนทกานต์ ฉิมมามี | วีนัส อุดมประเสริฐกุล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

107. Journal article
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของพนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

by เย็นฤดี แก้วพิทักษ์ | วัลลา ตันตโยทัย | สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ | จิตบรรจง ตั้งปอง.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Risk factor assessment for diabetes mellitus in Walailak University personnel..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

108. Journal article
การสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาล นครศรีธรรมราช.

by นพราชย์ อินทองคำ | ประไพสิริ ลาเต๊ะ.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Visual larval survey of aedes for dengue control in Nakhonsrithammarat municipal area..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

109. Journal article
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โรคปอดบวมในเด็ก.

by สมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ | อมรา บาลยอ | วัชรี สารีบุตร | อาจารี อิงคะวณิช | สุนันทา สีโท | สำนักงานโรคติดต่อทั่วไป.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

110. Journal article
วัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจ: รายงานผู้ป่วย.

by สมชาย ไวกิตติพงษ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Tuberculos pericarditis: case report..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

111. Journal article
การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | อัมพร ศรีสำรวล | นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Development of provincial networks to enhance HIV/AIDS prevention and car among men who have sex with men.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

112. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดกาญจนบุรี.

by วิวัฒน์ วนรังสิกุล.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Preventive behaviors associated with avian influenza in poultry farmers,Kanchanaburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

113. Journal article
วิเคราะห์สถานการณ์และผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2550

by พัฒนา โพธิ์แก้ว.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: tha $b tha $b eng Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

114. Journal article
ปาร์ตี้เบาหวาน.

by ชัย กมลพร.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

115. Journal article
Antibiotic Prophylaxis in Surgery.

by ภิเษก บุญธรรม.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

116. Journal article
การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน.

by ฐิตาภา กระแสร์ลม.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Water Pollution Control and Management in the Tha Chin River.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

117. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและการควบคุมมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.

by จิรสิริ ชมกรด.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Legal Measures for the Protection and Control of Air Pollution from Petrochemical Industrial Factories : Case Study of Maptaphut Industrial Estate.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

118. Journal article
พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานหลังเข้าค่ายเบาหวาน โรงพยาบาลกุมภวาปี.

by สุภาวดี คูหาทอง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The behaviors of diabetes mellitus patients post DM camp Kumpawapee Hospital, Udonthani province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

119. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลอุดรธานี.

by จิตรา เลิศสุบิน | พรพิศ ชีวะคำนวณ | ปรียานุช จวงจรัสโรจน์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Health promotion behaviors of hypertension patients in Udonthani Hospital.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

120. Journal article
เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยาในงานโรคติดเชื้อ

by ชญาภรณ์ ศรันพฤฒิ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Molecular Biology Technology in Infectious Diseases.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305