Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
หนาวนี้มีโรค.

by ชัย กมลพร.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

122. Journal article
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยจากภาวะมลพิษจากการทิ้งเทจากเรือ.

by วริสา โพพี.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Protection of the Marine Environment of Thailand from Pollution by Dumping from Ships.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

123. Journal article
การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ในกลุ่มทหารประจำการในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2550.

by เบญจวรรณ ระลึก | พจมาน ศิริอารยาภรณ์ | ธีรศักดิ์ ชักนำ | ดารินทร์ อารีโชคชัย | ดิเรก สุดแดน | จริยนาฏรถ เกวี | วราลักษณ์ ตังคณะกุล | สำนักระบาดวิทยา | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กองทัพบก | สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Leptospirosis Outbreak at Military Camp in Nakhonnayok : 14 Noc-28 Dec 2007..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

124. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด.

by จรัญ สายะสถิตย์ | วันดี เครือยา | สุวรรณา ภู่ทิม | ภาวินี เภารอด | ธงวิไล กันทะสอน.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: Open heart surgenry patients' quality of life.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

125. Journal article
วัณโรคในเด็ก: สถานการณ์ในภาคเหนือตอนบน.

by พัฒนา โพธิ์แก้ว.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Tuberculosis among childhood: a situation in upper northern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

126. Journal article
การเคลือบหลุมร่องฟันกับสภาวะฟันกรามแท้ซี่แรกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2550.

by กนกพร โพธิ์หอม.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Sealant and permanent first molars status among Grade 3 students in Nakhon Sawan, academic year 2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

127. Journal article
อิทธิพลแหล่งข้อมูลข่าวสารต่อระดับความรู้และการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก กรณีศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.

by สุพจน์ เจริญพร | ภาคภูมิ ธาวงศ์ | วสุธร ตันวัฒนกุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Communication channel influences on health volunteers' knowledge and participation on bird flu prevention and control in Mae Wang District, Chiang Mai Province, Thailand..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

128. Journal article
การควบคุมสุนัขและโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราช.

by นพราชย์ อินทองคำ | อิงอร ปรีชาญวินิจ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Dogs and Rabies Control in Nakhon Srithammarat Municipal Area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

129. Journal article
ทำงานบ้านห่างไกลมะเร็งเต้านม.

by ผานิต ธนะสุข.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

130. Journal article
การควบคุมการรั่วไหลของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds) จากอุตสาหกรรม.

by นพภาพร พานิช.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

131. Journal article
ความชุกของธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินผิดปกติ จำนวนคู่เสี่ยง และอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจากการตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด และการวินิจฉัยหลังคลอด ในหญิงทีี่มาฝากครรภ์ ของโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร.

by ณรงค์วิทย์ ตริสกุล | พงศธร ศิริพูลศักดิ์ | วิภาดา เชื้อศุภโลบล.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: Prevalence of thalassemia, Hemoglobinopathy, at-risk couples and incidence of thalassemia major from the screening program, prenatal and postnatal diagnosis at Yasothorn hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

132. Journal article
การพัฒนาทักษะชีวิตการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน.

by ปิยะธิดา ขจรชัยกุล | จรวยพร สุภาพ | กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ | วิริณธิ์ กิตติพิชัย.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Development of problem solving life skill in prevention on physical and sexual violence against student by Participatory learning..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

133. Journal article
การประยุกต์โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการเสพยาบ้าในกลุ่มสายใย-สัมพันธ์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี.

by ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Reinforcing life skill for preventing and correcting amphetamine addiction among Saiyai-Sampan Group at Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

134. Journal article
ความรู้ ทัศนคติ สิ่งสนับสนุนและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี.

by สง่า ศรีพิจิตต์ | ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ | จินตนา สมภูว์.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Knowledge, attitudes supportive factors and behaviors related to occupational infection prevention among registered nurse in Saraburi Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

135. Journal article
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดนกสำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี.

by คำนวน พันธุ์ศรี | ธานินทร์ สุธีประเสริฐ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The training curriculum formulation on prevention and control of dengue haemorrhagic fever and avian influenza for village health volunteers in Suphan Buri Province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305