Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

17. Journal article
วิธีวิเคราะห์ปริมาณ deltamentrin ในมุ้งชุบกันยุงโดยวิธี HPLC

by ละเวง นิลมณี.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Determination of deltamenlthrin in treated bednet by HPLC.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

18. Journal article
108 โรคร้าย อันตรายจากภัยอ้วน.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

19. Journal article
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน.

by วัฒนพล ติ่งชุ่ยกุล | วารี กังใจ | พรชัย จูลเมตต์.

Source: วารสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Impact of self-management promoting program on obsese monk consumption behaviour and mass indices.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

20. Journal article
ความรู้ ความตั้งใจ และการสนับสนุนในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี.

by ธมลวรรณ คณานิตย์ | นพวรรณ เปียซื่อ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Knowledge intention supporting factors problem and suggestion of infection control ward nurse at community hospital in Udonthani province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

21. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

22. Journal article
กินผักและผลไม้ทุกวันชีวิตท่านจะปลอดภัยจากมะเร็ง.

by ไพรัช เทพมงคล.

Source: วารสารยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

23. Journal article
ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน.

by นฤมล เวชจักรเวร | วราภรณ์ เสถียรนพเก้า | ภารดี เต็มเจริญ | วงเดือน ปั้นดี.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effect of nurtrition promotion program on chages in food consumption and physical activity for cardiovascular disease risk prevention in pre-menopausal women.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

24. Journal article
ผลกระทบจากอุทกภัยที่มีต่อพนักงานบริการหญิงและบริการด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ยุพิน ชินสงวนเกียยรติ | วิภาดา มหรัตนวิโรจน์ | ฉวีวรรณ คล้ายนาค | อัมพร ศรีสำรวล | ศิริพร ไฝสุข | จุฑามาศ มากกุญชร | พิชพันธ์ พงษ์สกุล | สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Flooding impact on female sex workers and HIV and STI prevention services.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

25. Journal article
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพื่อการป้งกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพผลกรณีอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร.

by พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Empower of disease control at district level for the effective disease prevention and control: case of Muang district, Yasthon province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

26. Journal article
การป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงแบบครบวงจรใน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.

by ประภาภรณ์ เพชรมาก | มลุลี แสนใจ.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The prevention of severe thalassemia disease in pregnant women on integrated services, Det Udom hospital, Ubon Ratchathani province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

27. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

28. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันโรคเอดส์ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูลผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Factors influencing condom use for HIV/AIDS prevention of male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

29. Journal article
การเปรียบเทียความพึงพอใจและสุขภาพในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี หลังใช้ทฤษฏีใหม่ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2553.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Comparison satisfaction and mental health in HIV-infected though suffiency economy and participatory learning process, Khamphangphet province, 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

30. Journal article
รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชายธง จังหวัดนครสวรรค์.

by สายรุ้ง จันทรปราสาท | ฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย | เอื้อมขวัญ จันเต็ม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: AIDS prevention and control pattern in Khochithong sub district administrative organization Nahon Sawan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305