Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
แอบฟังคุณหมอและเชื้อวัณโรค.

by ดารณี วิริยกิจจา | เอื้อมพร แสงสุวรรณ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

47. Journal article
การประยุกต์ใช้โปรแกรมแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการสร้างพลังของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ที่มีต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.

by วรรณะ ชูศรีขาว | ชัยยง ขามรัตน์ | ไพศาล วรสถิตย์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Application of protection motivation theory and empowerment program on dengue hemorrhagic fever control for family health leaders in tambon Pearram, Mueang district, Surin province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

48. Journal article
ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน ในเขตสาธารณสุขที่ 14

by มยุรี ศิลป์ตระกูล | ทิติญาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effectiveness of developmental program for district core teams in mobilizing HIV/AIDS prevention among youth in public health office region 14.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

49. Journal article
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง.

by เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ | ภัทรษราณี ชนะแก้ว | ธีรดล อุดม | อำนวย ทาริยะอินทร์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: A formative assment to develop HIV/STD prevention and care program for young prisoners at the Central Correctional for Young Offenders, Pathumthani.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

50. Journal article
ทางรอดของชาวนาไทย "ข้าวหอมชลสิทธิ์" พันธุ์ข้าวทนน้ำท่วม.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

51. Journal article
เคมีเกษตร...เหตุทำคนเป็น 12 มะเร็ง.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

52. Journal article
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชน.

by วไลพร เอื้อนนทัช | สมปอง กรุณา | วิเชียร ไทยเจริญ.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The development of dengue hemorrhagic fever prevention model using strategic route map.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

53. Journal article
ผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ผ่านกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2553.

by สุธิดา วรโชติธนัน | แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Overall result to reduce the risk of AIDS prevention and alleviation programs through the mechanism of the intergrated inspection: fiscal year 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

54. Journal article
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ในโรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2549-2553.

by สาโรจน์ โพธิ์ชิด.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Quality of care for HIV/AIDS patients in Chondaen hospital Petchabun province, 2007-2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

55. Journal article
ศักยภาพสมุนไพรไทยกับการป้องกันสุขภาพจากโรคระบาด.

by Beam.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

56. Journal article
การคงเหลือรอยโรคจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกในผู้ป่วยวัณโรคปอดภายหลังการรักษา.

by นิธิพัฒน์ เจียรกุล | ปกรณ์ จิตรชัยวรพันธ์ | นิสา เมืองแมน | กัญญารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

57. Journal article
การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคม ในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี.

by พิมพ์วัสสา เกตุเพ็ชร | ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ | นิทัศน์ รายยวา.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The application of health belief model and social support falling prevention among elderly in Chaoprayayomraj Hospital, Suphan Buri province.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

58. Journal article
การวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ในโรงพยาบาลเอกชน 12 แห่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหว่างปีงบประมาณ 2547-2553

by พัฒนา โพธิ์แก้ว | ศักรินทร์ จันทรวงศ์ | อนงค์พร ประพันธ์วงศ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

59. Journal article
การเผ้าระวังการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาในประเทศไทย 2553.

by สุรพล เกาะเรียนอุดม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Suverillance of HIV-1 antiretroviral drug resistant strains in Thailand in 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

60. Journal article
การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลืิอดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.

by ชาญชุติ จรรยาสัณห์ | ศักดิ์ชัย สามเตี้ย | ดุสิต สุจิรารัตน์ | โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The participation on dengue prevention tactics utilized by residence within TaiBan Sub-District Muang Samut Prakan District Samut Prakan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305