Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกในกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | นิรมล ปัญสุวรรณ | ศรินยา พงศ์พันธุ์ | อุษา โถหินัง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation research on projects to develop model and mechanism to prevent HIV by NGO and people with HIV networks.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

62. Journal article
การพัฒนารูปแบบการควบคุมสถานการณ์การดื้อยาวัณโรคหลายขนานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.

by ปิยะตา คุณาวรารักษ์ | ศักรินทร์ จันทร์วงศ์ | พัฒนา โพธิแก้ว | อนงค์พร ประพันธ์วงค์ | สุนิสา ศิริ | ทรงวุฒิ หุตามัย | ศุภชัย ฤกษ์งาม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Development of MDR-TB control model in northern Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

63. Journal article
ค่านิยมและบริบททางเพศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีจังหวัดนครสวรรค์.

by วิภา ด่านธำรงกูล | ไพจิตร พุทธิศรี | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | อเนก วิมลพันธ์ | เตือนใจ โลหะเวช | วิษณุ สะบายแท้ | สมปอง สิมมา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS knowledge among migrant children in Udon Thani : the case of migrant sex workers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

64. Journal article
รายงานการสอบสวนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดตามผู้สัมผัสในคลีนิกวิจัยชาย โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร ในปี 2552.

by จารีย์ ปรีดีสนิท | นัทวิทย์ สุขรักษ์ | ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Summary report of sexual transmitted disease investigation and contact tracing at male STIs clinic in Bangkok, 2009.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

65. Journal article
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชายอาชีวศึกษา (ปวช. 2) จังหวัดพิจิตร ปี 2552.

by ณัฐวรรณ จันทนาคร | เริงฤดี วีระวงศ์พรหม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The HIV-infected risk in MS5 school-boys and vocational boys in Phichit.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

66. Journal article
การคัดกรองและควบคุมวัณโรคในเรือนจำจังหวัดแพร่.

by จุฑารัตน์ ไกรขจรกิตติ | เนตรทราย เหมืองจา | เฉลียว ถามา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Tuberculosis screening and control in Phrae prison.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

67. Journal article
ความชุกและปัจจัยต่อการรักษาล้มเหลวในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในโครงการ NAPHA/NAP ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์.

by บูรพา ปุสธรรม | เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

68. Journal article
การประเมินคุณภาพการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดตาก ปี 2552.

by ประพันธ์ ตาทิพย์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Evaluation of quality of tuberculous control activities in public hospitals in Tak province, 2009.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

69. Journal article
ผลของการฝึกอบรมแบบกลุ่ม ร่วมกับ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของแกนนำนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอนิคมมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร.

by ชัยนันท์ บุตรกาล | ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ | อมร สุวรรณนิมิตร.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

70. Journal article
โรคอ้วน: ภัยคุกคามสุขภาพคนไทย.

by ถาวร มาต้น.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Obesity: a threat for thais' health.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

71. Journal article
สถานการณ์ของโรคมะเร็งที่สัมพันธ์กับเอดส์ประเทศไทย พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2552.

by พนมวรรณ คาดพันโน | ปฐมพงษ์ คำวิเศษณ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS-related malignancies in Thailand, 1995-2009..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

72. Journal article
สธ. เดินหน้าแก้ปัญหามะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

73. Journal article
ความไวของแบบคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์.

by ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล | ระวี ยกบัตร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The sensitivity of the tuberculosis verbal screening tool for the prisoners in Uttaradit jail.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

74. Journal article
ความไวของแบบคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์.

by ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล | ระวี ยกบัตร.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

75. Journal article
ความชุกและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธารี.

by ไชยพร โอภาสวัฒนา | นลินี ทิพยศรี | นนทวิธ วงศ์สว่างพานิช | พัทธ์ธีรา ภัทรไพศาลสิน | ศศิธร วงศ์รัตนากร | สุจิตรา บุญพบ | จิราวัฒน์ มูลศาสตร์.

Source: สรรพสิทธิเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Prevalence and drinking patterns among high school students in Udon Ratchathi Municipal area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305