Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักโทษชาย เรือนจำกลาง จังหวัดกำแพงเพชร หลังการให้สุขศึกษารายกลุ่ม.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Comparison prevention AIDS behavior and sexuality transmitted infections in Kamphaengphet prison through health education group model.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

92. Journal article
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขัง.

by เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ | ภัทรษราณี ชนะแก้ว | มนสิชา พูลสวัสดิ์ | ปฤณ วิศวกรรม | อุษณีย์ กฤษณาวารินทร์ | อำนวย ทาริยะอินท์ | อัมพร ตาคำนิล | ปัญญา จิตรจักษ์ | วิโรจน์ แต่งด้วง | ปรีดี แน่นอุดร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Increase access to HIV prevention and care in correctional settings.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

93. Journal article
การสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาการยอมรับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อเป็นวิธีการในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย.

by ธรีรัตน์ เชมนะสิริ | รัตน์ เชื้อชูวงศ์ | ศุภพร ไชยคำเมา | พัฒน์นรี อึ้งประเสริฐกุล | อัญชลี วรางค์รัตน์ | กรีนสแวน, ฟริทส วัน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Focus groups to study the acceptability of male circumcision as a measure to prevent HIV infection among men who have sex with men in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

94. Journal article
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของประชาชนไทยในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า.

by อภิรมย์ พวงหัตถ์ | รัชนี ธีระวิทยเลิศ | นลินภัสร์ ธนาเจริญรัศมี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Knowledge, attitude and practice of Thai people in prevention and control of rabies.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

95. Journal article
ประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล.

by รัตนา บุญศิริจันทร์ | ดุษฎี ดวงมณี | เพ็ญศิริ แกล้วกสิกิจ | รพีพรรณ จันทนลาช | ศลิษา สืบคล้าย | บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Efficacy of hepatitis B Vaccination in personnels of BMA medical college and Vajira hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

96. Journal article
การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฎิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมโรคมาลาเรีย จังหวัดยะลา.

by คันธวุฒิ พลอยอุบล | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Perceived roles and actual roles of health personnel in malaria prevention and control, Yala Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (3) :

97. Journal article
การประเมินผลการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.

by ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ | มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ | จอมขวัญ โยธาสมุทร | ยศ ตีระวัฒนานนท์ | กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ | อุษา ฉายเกล็ดแก้ว.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Assessing enforcement of policy on limiting alcohol accessibility and alcohol purchasing..Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

98. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตสถานีอนามัยตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน.

by นิภาพร พอใจ.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Effectiveness of Health Behavioral Modification Program for Cervical Cancer Protection of Risk Women in the Area of Tumbon Sanien Health Unit, Ampurmueangnan Nan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

99. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.

by คณานิตย์ แสงหิรัญ | วันเพ็ญ แก้วปาน | อาภาพร เผ่าวัฒนา | ดุสิต สุจิรารัตน์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Factor relate to sexually transmitted infections preventive behavior of female adolescents in Bangkok non-formal education..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

100. Journal article
การตรวจคัดกรอง anti-HIV โดยการใช้สองชุดตรวจควบคู่.

by จันทนี นิติการุญ.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

101. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันไฟป่าในประเทศไทย.

by เดือนเด่น นาคสีหราช.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Legal Measures for the Prevention and Control of Forest Fire in Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

102. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตกรุงเทพมหานคร.

by วีณา เที่ยงธรรม | อาภาพร เผ่าวัฒนา | สุนีย์ ลพกำปั่น | ปริยาภรณ์ มณีแดง.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The effectiveness of dietary and exercise behavior development program for overweight students in Bangkok area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

103. Journal article
Prevalence estimation of three breast cancer screening methods among northeastern women in Thailand.

by Sutthi Jareinpituk | Chukiat Viwatwongkasem | Surintorn Kalampakorn | Supanee Sriamporn Promthet | Pratana Satitvipawee.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: การประมาณความชุกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

104. Journal article
หมอเลือดบ้า เพื่อคนเลือดบวก.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

105. Journal article
อาสาสมัครสาธารณสุขกับงานป้องกันวัณโรค.

by ทัศนีย์ มนุญพาณิชย์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Health Volunteers and TB Prevention.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305