Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
รายงานการสอบสวนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดตามผู้สัมผัสในคลีนิกวิจัยชาย โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร ในปี 2552.

by จารีย์ ปรีดีสนิท | นัทวิทย์ สุขรักษ์ | ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Summary report of sexual transmitted disease investigation and contact tracing at male STIs clinic in Bangkok, 2009.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวี และพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพของสาวประเภทสองในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | วรศินันท์ ตัณติรัตนวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Risky behaviors to HIV infection and health seeking behaviors of transgender in Bangkok Metropolitan Area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาการยอมรับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อเป็นวิธีการในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย.

by ธรีรัตน์ เชมนะสิริ | รัตน์ เชื้อชูวงศ์ | ศุภพร ไชยคำเมา | พัฒน์นรี อึ้งประเสริฐกุล | อัญชลี วรางค์รัตน์ | กรีนสแวน, ฟริทส วัน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Focus groups to study the acceptability of male circumcision as a measure to prevent HIV infection among men who have sex with men in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ความจำเป็นในการรับบริการทางทันตกรรมในฟันถาวรของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร.

by สมจิตร ตั้งใจอาวรณ์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Requirement of dental treatment for permanent teeth in primary school students in Jatujak District, BMA..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ระดับตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนและหลังนโยบายการใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว.

by อนุสรณ์ อยู่เย็น | ศิริวรรณ ลือดัง | ดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล | พรรณทิพย์ ตียพันธ์ | รุ่งเรือง กิจผาติ.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Blood lead level of traffic policeman in Bangkok before and after the unleaded gasoline usage policy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย ในกรุงเทพมหานคร.

by กรีนสแวน, ฟริทส วัน | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | ระพีพันธุ์ จอมมะเริง | แมนเสิร์จ, กอร์ดอน | สถาปนา เนาว์รัตน์ | อัญชลี วรางค์รัตน์ | ธันยนันท์ เชาวนจันทร์ | เจนกิ้นส์, ริชาร์ด เอ | มอค, ฟิลลิป เอ | สตอล, โรนัลด์ | กมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ | คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ | ประพันธ์ ภานุภาค | ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ | แทพพะโร, จอร์แดน ดับบริว.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Prevalence and risk factors for HIV infection among men who have sex with men in Bangkok Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ประสิทธิผลการดำเนินงานโปรแกรมทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร.

by มยุรี ตติยกวี.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Effectiveness of public dental health program for primary schools under the Bangkok Metropolitan Administration in Bangkok District..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ผลการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเตือนเพื่อน เพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน.

by วรุณวรรณ ผาโคตร | สมบูรณ์ บุณยเกียรติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The ompact of peer to peer support activities on the prevention of AIDS infection of undergraduates who live in hostels..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขของบุคลากรทางการพยาบาล.

by ยุวดี ชาติไทย | นพรัตน์ เรืองศรี.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2545 [2002]Other title: The study to find out the incidence of needle stick and/or sharp injuries blood born transmission and compliance with universal precaution of nursing personal at Taksin Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ความรู้และเจตคติต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย.

by นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Knowledge and attitudes toward AIDS of the sixth grade students in Khet Bangkok Noi, Bangkok..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
อิทธิพลของการใช้ secondary wavelength ต่อการวิเคราะห์หา glucose ด้วยวิธี glucose oxidase.

by วรรณา ตั้งลัคนวณิชย์.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2541 [1998]Other title: The influence of secondary wavelength on glucose analysis by glucose oxidase method..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli ที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงจากการเพาะเลี้ยงเชื้ออุจจาระของผู้ป่วยเด็กอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ในโรงพยาบาลตากสิน (พ.ศ. 2538-2539).

by หัทยา ธัญจรูญ.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2541 [1998]Other title: Indentification of diarrheagenic Escherichia coli from stool cultuer of patients (age less than or equal to 5 yrs.) in Taksin Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในวชิรพยาบาล.

by สมบุญ เจริญเศรษฐมห.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2540 [1997]Other title: Primary adenocarcinoma of colon and rectum in Vajira Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การติดเชื้อเอดส์ในหญิงมีครรภ์.

by นภาพร กู้เกียรตินันท์.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2536 [1993]Other title: HIV infection in pregnancy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305