Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of the HIV/AIDS prevention programme among male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ผลกระทบจากอุทกภัยที่มีต่อพนักงานบริการหญิงและบริการด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ยุพิน ชินสงวนเกียยรติ | วิภาดา มหรัตนวิโรจน์ | ฉวีวรรณ คล้ายนาค | อัมพร ศรีสำรวล | ศิริพร ไฝสุข | จุฑามาศ มากกุญชร | พิชพันธ์ พงษ์สกุล | สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Flooding impact on female sex workers and HIV and STI prevention services.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันโรคเอดส์ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูลผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Factors influencing condom use for HIV/AIDS prevention of male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การเปรียบเทียความพึงพอใจและสุขภาพในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี หลังใช้ทฤษฏีใหม่ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2553.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Comparison satisfaction and mental health in HIV-infected though suffiency economy and participatory learning process, Khamphangphet province, 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชายธง จังหวัดนครสวรรค์.

by สายรุ้ง จันทรปราสาท | ฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย | เอื้อมขวัญ จันเต็ม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: AIDS prevention and control pattern in Khochithong sub district administrative organization Nahon Sawan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีและทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกเด็กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ปี 2554.

by วาสนา ยกสกูล | ขนิษฐา เกิดศรี | ญ ดา สาโส๊ะ | อัญญาภรณ์ เหมกูล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The study of HIV-risk behaviors and their attitudes toward AIDS-case study from the 9th Songkhla juvennile training center.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

10. Journal article
ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน ในเขตสาธารณสุขที่ 14

by มยุรี ศิลป์ตระกูล | ทิติญาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effectiveness of developmental program for district core teams in mobilizing HIV/AIDS prevention among youth in public health office region 14.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง.

by เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ | ภัทรษราณี ชนะแก้ว | ธีรดล อุดม | อำนวย ทาริยะอินทร์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: A formative assment to develop HIV/STD prevention and care program for young prisoners at the Central Correctional for Young Offenders, Pathumthani.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ผ่านกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2553.

by สุธิดา วรโชติธนัน | แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Overall result to reduce the risk of AIDS prevention and alleviation programs through the mechanism of the intergrated inspection: fiscal year 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

13. Journal article
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ในโรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2549-2553.

by สาโรจน์ โพธิ์ชิด.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Quality of care for HIV/AIDS patients in Chondaen hospital Petchabun province, 2007-2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

14. Journal article
การเผ้าระวังการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาในประเทศไทย 2553.

by สุรพล เกาะเรียนอุดม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Suverillance of HIV-1 antiretroviral drug resistant strains in Thailand in 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกในกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | นิรมล ปัญสุวรรณ | ศรินยา พงศ์พันธุ์ | อุษา โถหินัง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation research on projects to develop model and mechanism to prevent HIV by NGO and people with HIV networks.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305