Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การพัฒนาระบบบริการและพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาแบบคู่สามีภรรยาภายใต้โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จกแม่สู่ลูกสาธารณสุขเขต 15-16

by ลักษมี มะโนวงศ์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Developing a model of coule counseling service system for the prevention of HIV from mother to child transmission program in the 15-16 public health region.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ค่านิยมและบริบททางเพศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีจังหวัดนครสวรรค์.

by วิภา ด่านธำรงกูล | ไพจิตร พุทธิศรี | วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ | อเนก วิมลพันธ์ | เตือนใจ โลหะเวช | วิษณุ สะบายแท้ | สมปอง สิมมา.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: AIDS knowledge among migrant children in Udon Thani : the case of migrant sex workers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชายอาชีวศึกษา (ปวช. 2) จังหวัดพิจิตร ปี 2552.

by ณัฐวรรณ จันทนาคร | เริงฤดี วีระวงศ์พรหม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The HIV-infected risk in MS5 school-boys and vocational boys in Phichit.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานีอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา.

by มณี แพทย์พงศ์ | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Model development of local administrative organization and health center networking for HIV prevention in the community : a case study of a community in Songkhla province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวี และพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพของสาวประเภทสองในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | วรศินันท์ ตัณติรัตนวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Risky behaviors to HIV infection and health seeking behaviors of transgender in Bangkok Metropolitan Area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่.

by สุธิดา อินทรเพชร | ชมนาด พจนามาตร์ | นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Development of a HIV prevention model among MSM in Chiang Mai Province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประเทศไทย พ.ศ. 2549.

by จุฑามาศ สินประจักษ์ผล | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: HIV-related behavior surveillance among grade 11 students Thailand 2006..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
คลินิกเคลื่อนที่เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงบริการทางเพศ จังหวัดภูเก็ต.

by เอมอร กิตติธรกุล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Mobile clinic approach for HIV/STI prevention among commercial sex workers in Phuket..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การศึกษาความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจต่อเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัย.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | วินิดา ชวนางกูร | ชูศักดิ์ สุคนธมาน | นงเยาว์ จันทร์ทองคำ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Knowledge in HIV/AIDS, Sexual behaviors and satisfaction of condom vending machine..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการ ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2549.

by ณัฐชา แก้วมรินทร์ | บุญทิน จิตร์สะบาย | ยุทธพงศ์ พิมภา | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Results of behavioral surveillance system among male conscripts, Thailand 1995-2004..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2549.

by สุปิยา จันทรมณี | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Sexual behaviour and knowledge about HIV among grade & secondary school students in Thailand, 2004-2006..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Impact of Thai "War-on-Drug" policy upon health care services and HIV prevention among Southern drug injections in Songkhla Province.

by Pajongsil Perngmark | Suphak Vanichseni | Celentano, David D | ผจงศิลป์ เพิงมาก.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขSource: Journal of Health ScienceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: การรับรู้ผลกระทบนโยบายปราบปรามยาเสพติดต่อการให้บริการบำบัดรักษาและการป้องกันการแพร่เชื้เอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (ชนิดฉีด) ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา..Online access: Full Text (See each chapter,click Bookmarks) Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลสำเร็จและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชา.

by วาทินี บุญชะลักษี | อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Behaviour change for HIV/AIDS prevention : a study of migrant workers from Myanmar and Cambodia and Thai ethnic groups..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศประเทศไทย พ.ศ. 2549.

by ไพโรจน์ จันทรมณี | นิรมล ปัญสวรรณ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: HIV-related behavior among sex workers, Thailand 2006..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305