Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-CEIA พ.ศ.2551.

by ศรินยา พงศ์พันธุ์ | จุฑามาศ สินประจักษ์ผล | เฉวตรสรร นามวาท | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: HIV incident using the IgG capture BED Enzyme immunoassay in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การรักษาและควบคุมวัณโรคในแรงงานข้ามชาติโรงพยาบาลสมุทรสาคร.

by โมลี วนิชสุวรรณ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Tuberculosis treatment and control among migrant workers at Samut Sakhon Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Clinicopathological correlation.

by ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์ | ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา | สุกัลยา เลิศล้ำ | นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์.

Source: จุฬาอายุรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Impact of Thai "War-on-Drug" policy upon health care services and HIV prevention among Southern drug injections in Songkhla Province.

by Pajongsil Perngmark | Suphak Vanichseni | Celentano, David D | ผจงศิลป์ เพิงมาก.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขSource: Journal of Health ScienceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: การรับรู้ผลกระทบนโยบายปราบปรามยาเสพติดต่อการให้บริการบำบัดรักษาและการป้องกันการแพร่เชื้เอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (ชนิดฉีด) ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา..Online access: Full Text (See each chapter,click Bookmarks) Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี.

by จุลจราพร สินศิริ | ชื่นชม เจริญยุทธ.

Source: วารสารวิธีวิทยาการวิจัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The caring of hypertension patien model kokkram sub-district supanburi province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้น ภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOTS) ของโรงพยาบาลบางบัวทอง.

by นิตยา บุญสนอง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effectiveness of DOTS in tuberculosis patients in Bangbauthong Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
วัณโรคดื้อยาหลายขนานและผลการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นในเรือนจำขนาดใหญ่.

by วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ | สุระพร วรสวาท | สมคิด พันธุ์พฤกษ์ | เพ็ญสังข์ พานิชกิจ | ยุพา เจี่ยวเลี่ยน.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Multidrug resistant tuberculosis and treatment outcome with short course regimen in large prisons..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
สภาพทางสังคมของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายชนิดแบบ MDR-TB ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ. 2547.

by ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร | ศรีมงคล ประยูรยวง.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Social conditions of multidrug resistant tuberculosis patients at 5th Regional Tuberculosis Center Nakornratchasima 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
สถานการณ์ไข้เลือดออกในเด็กโรงพยาบาลลำปาง ปี พ.ศ. 2547.

by อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dengue infection in pediatric patients, Lampang Hospital, 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.

by สุทิน พิศาลวาปี | สุจิตรา สังวร | จีรณัฐดา มีมุข | นุศรา ภู่ทองคำ | หนึ่งฤทัย ศรีเดือน | ธานินทร์ สายทอง | ทัศนา อยู่คง | สันทนา ปานพรม | อรณี แสงไทร.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Behavior associated with blood sugar level control in diabetes mellitus patients at primary care unit of Sawanpracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน.

by สุนทรา พรายงาม | ฉันทนา จันทวงศ์ | เพียงใจ สัตยุตม์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The effects of the combination between group process and social support on self-care knowledge and behavior in non insulin dependent diabetes mellitus patients in Bothong District, Chonburi..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลของปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออัตราการตายและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ใส่ท่อและใช้เครื่องช่วยหายใจ.

by วินิต เทอดสุทธิรณภูมิ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effect of ventilator-associated pneumonia on mortality and length of stay of patients on ventilator..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยคู่สัญญาหลักของจังหวัดนครราชสีมาในการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค พ.ศ. 2548.

by ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร | ศรีมงคล ประยูรยวง | เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ | วิมลจันทร์ นาคจันทึก | นุชนภางค์ เขียวเขว้า.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Preparedness of primary care unit and contracting unit for primary care of tuberculosis and venereal diseases patients in 2005..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อราใหม่.

by นิอร อริโยทัย | บุญเชิด กลัดพ่วง | วารี ธนะสมบูรณ์ | สุดใจ คงสามสี.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Defaulting from TB treatment among newly tuberculosis (TB) patients with smear positive..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305