Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
Clinicopathological correlation.

by ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์ | ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา | สุกัลยา เลิศล้ำ | นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์.

Source: จุฬาอายุรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
วัณโรคดื้อยาหลายขนานและผลการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นในเรือนจำขนาดใหญ่.

by วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ | สุระพร วรสวาท | สมคิด พันธุ์พฤกษ์ | เพ็ญสังข์ พานิชกิจ | ยุพา เจี่ยวเลี่ยน.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Multidrug resistant tuberculosis and treatment outcome with short course regimen in large prisons..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
สภาพทางสังคมของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายชนิดแบบ MDR-TB ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ. 2547.

by ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร | ศรีมงคล ประยูรยวง.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Social conditions of multidrug resistant tuberculosis patients at 5th Regional Tuberculosis Center Nakornratchasima 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 8 จังหวัด พ.ศ. 2542-2545.

by กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | นิรมล รัตนสุพร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV transmission rate from mother-to-child, 1999-2002 in eight provinces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน.

by วีณา มงคลพร.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Treatment outcomes and adherence to antiretroviral therapy at Soongnoen Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวี ที่โรงพยาบาลทุ่งสง.

by ธีรพล สุขมาก | อารี สุภาวงศ์ | เพียงใจ ตัณฑชน | ศุภลักษณ์ จิตนาธรรม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Effectiveness and adverse effect of antiretroviral therapy in Thungsong Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
รูปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น.

by พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ | วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ | โชคชัย วิลาชัย | มุยุรี เคนพรม.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Susceptibility patterns and MICs of mycobacterium tuberculosis from sputum in AIDS and non AIDS patients in Khon Kaen Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ประสิทธิภาพ diethylcarbamazine citrate และ albendazole ต่อ brugia malayi.

by ธีระยศ กอบอาษา | สุวิช ธรรมปาโล | สุมาศ ลอยเมฆ.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Comparative efficacy of diethylcarbamazine citrate and albendazole against brugia malayi..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ผลการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.

by วิชัย โกสลาทิพย์.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Treatment of HIV/AIDS in children at Sawanpracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยวัณโรคที่สามารถ DOTS ได้จริงและไม่สามารถ DOTS ได้จริง.

by วิวรรธน์ อัครวิเชียร | ศนิชา อัศวเมธาพันธ์ | เชิดชัย สุนทรภาส | ชาย ธีระสุต.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: A comparative study of tuberculosis patients who can and cannot comply with DOTS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การรักษาวัณโรคโดยมีผู้สังเกตการกินยาโดยตรงในโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์.

by นุ่มนวล คลังสุพรรณ | โอภาส การย์กวินพงศ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Tuberculosis treatment by directed observed treatment-short course (DOTS) in general/regional hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
รูปแบบการเลือกพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน DOTS.

by อุทัย จิตตะนาคี | สมศักดิ์ อรรฆศิลป์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Methods of observer selection in DOTS implementation..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การรักษาวัณโรคโดยระบบ DOTS ในโรงเรียนแพทย์.

by วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์ | ดาวรุ่ง ศิลาจำรูญ | สมเกียรติ วงษ์ทิม | ฉันชาย สิทธิพันธุ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: DOTS in medical school..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305