Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ในโรงพยาบาลเอกชน 12 แห่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหว่างปีงบประมาณ 2547-2553

by พัฒนา โพธิ์แก้ว | ศักรินทร์ จันทรวงศ์ | อนงค์พร ประพันธ์วงศ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ความไวของแบบคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์.

by ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล | ระวี ยกบัตร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The sensitivity of the tuberculosis verbal screening tool for the prisoners in Uttaradit jail.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การตรวจคัดกรอง anti-HIV โดยการใช้สองชุดตรวจควบคู่.

by จันทนี นิติการุญ.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Prevalence estimation of three breast cancer screening methods among northeastern women in Thailand.

by Sutthi Jareinpituk | Chukiat Viwatwongkasem | Surintorn Kalampakorn | Supanee Sriamporn Promthet | Pratana Satitvipawee.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: การประมาณความชุกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
Clinicopathological correlation.

by ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์ | ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา | สุกัลยา เลิศล้ำ | นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์.

Source: จุฬาอายุรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การเปรียบเทียบชุดตรวจคัดกรอง lepto dipstick กับวิธีมาตรฐาน ในการวินิจฉัยเลปโตสไปโรสิส.

by วราลักษณ์ ตังคณะกุล | สุเทพ วณิชผล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Comparison of lepto dipstick to gold standard test for leptospirosis diagnosis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
สถานการณ์ไข้เลือดออกในเด็กโรงพยาบาลลำปาง ปี พ.ศ. 2547.

by อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dengue infection in pediatric patients, Lampang Hospital, 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
Serum total homocysteine levels and metabolic control in patients with type 2 diabetes.

by พนิตสา เกตุเงิน | ปราณี จันทเพ็ชร์ | ปรารถนา สถิตย์วิภาวี | สมศักดิ์ สินเสถียรพร | อุบล บุญรอด.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ระดับซีรัมโฮโมซิสทินและการควบคุมเมตาบอลิสมในผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ 2..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
รายงานการสอบสวนการระบาดของโรค มือ เท้า และปาก สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2546.

by สรีสอางค์ บุญพระ | ณิชาภา ตรีชัยศรี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Outbreak investigation of hand foot and mouth disease in nursery house in Praputhabart, Saraburi Province, 15-17 December 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การพัฒนาแบบการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ.

by วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ | นิภา งามไตรไร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Development for tubercolosis screening in prisons..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน และการใช้ Singh index เป็นเครื่องมือคัดกรองผู้ป่วย.

by มงคล ลือชูวงศ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Risk factors of osteoporosis and Singh index as a screening test..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การพัฒนารูปแบบการคัดกรองการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในเรือนจำ.

by วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ | นิภา งามไตรไร | บุษกร สร้อยโมรี.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Model development for tuberculosis screening in prisons..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในสตรีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

by สุวิมล กิมปี | ปองจิตร ภัทรนาวิก | กาหลง ยิ่งภิญโญ | บงกช เก่งเขตกิจ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Secondary prevention of breast cancer for women in Ampur Sai Yok, Kanchanaburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
โครงการประเมินคุณภาพฟิล์มโลหิตและการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง.

by อรัญญา ภิญโญรัตนโชติ | มานิต ดำรงวุฒิ | สมพร มาศศรี.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Quality evaluation on thick blood film and diagnosis of brugian filariasis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย : บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย.

by วีระศักดิ์ พุทธาศรี | วัชรา ริ้วไพบูลย์ | รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Thalassemia prevention and control program in Thailand : the analysis of policy formulation and implementation process..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305