Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลของการพัฒนาคลินิกวัณโรคแบบ TB center เพื่อเพิ่มความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดในผู้ป่วยรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

by พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อพฤติกรรมป้องกันการติดสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา.

by ฉัตรชัย ไข่เกษ | ศรีวิไล โมกขาว | ทัศนีย์ นาคน้อย | ญาดา จำนงทอง | ชบาพร ฤทธิกุลสิทธิชัย.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The effects of resilience programe on substance addicted preventive behavior in 8th grade students at a high school in Sriracha.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารยาในหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านฉาง.

by ภารดี เจิมพิพัฒน์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The ability of risk management in medication error of nurse..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน.

by สุนทรา พรายงาม | ฉันทนา จันทวงศ์ | เพียงใจ สัตยุตม์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The effects of the combination between group process and social support on self-care knowledge and behavior in non insulin dependent diabetes mellitus patients in Bothong District, Chonburi..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
คุณภาพของถุงยางอนามัยในพื้นที่เขตภาคตะวันออก.

by วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Quality of condom in Eastern Seaboard Area..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ผลของการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บีในจังหวัดชลบุรี.

by สวรรค์ ขวัญใจพานิช | ภิญญา วงศ์นกแก้วทอง | วัชรี อินทโชติ | ยง ภู่วรวรรณ.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2543 [2000]Other title: Impact of hepatitis B mass vaccination in Chonburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ.

by ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2542 [1999]Other title: Self-care deficit in coronary heart disease patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การดื้อยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยใหม่วัณโรคปอดที่รักษา ณ ศูนย์วัณโรคเขต 3.

by กัลยาณี ลิขิตพงค์ธร | ประเทือง ส่งสมบูรณ์ | สุพจน์ ศรีสะอาด.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2541 [1998]Other title: Drug resistance in new pulmonary tuberculosis patients at TB Zonal Center 3, Chonburi..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนวงจรชุดเครื่องช่วยหายใจขณะใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลชลบุรี.

by สุภรณ์ ผลารักษ์ | สุนิดา อติชาติ | ธฤษวรรณ อำพันวงษ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2540 [1997]Other title: A study of appropriated time for tubing changes in the patients with mechanical ventilator at Chonburi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การศึกษาปฏิกิริยาทุเบอร์คุลินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตจังหวัดชลบุรี.

by ศิริพร ปิ่นเจริญ.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2540 [1997]Other title: A study of tuberculin reaction in Prathom one students at Chonburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในโรงพยาบาลชลบุรี.

by นุชนที โอแสงธรรมนนท์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2540 [1997]Other title: Risk factors related to pneumonia mortality of childern under 5 years old in Chonburi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
สรุปการณ์โรคเอดส์ของโรงพยาบาลชลบุรี 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2539.

by กมลกานต์ สุริยะไกร | จารุวรรณ นาคครวญ | พิชัย ศิริพรพาณิชย์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร โรงพยาบาลชลบุรี.

by อาภรณ์ อุบลสะอาด | จารุวรรณ นาคครวญ.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2540 [1997]Other title: Tuberculous infection among health care workers in Chonburi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
โครงการครอบครัวร่วมใจต้านเอดส์ / อาภรณ์ รัตนวิจิตร.

by อาภรณ์ รัตนวิจิตร.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อระหว่างปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรี.

by ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ | ศุกร์ใจ เจริญสุข.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305