Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาสุขภาพเยาวชน.

by ยุพา พูนขำ | ประกายดาว พรหมประพัฒน์ | กอบกุล ไพศาลอัชพงษ์ | รณภูมิ สามัคคีคารมย์.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The study to promote youth health and prevention of risk behaviours and health problems among youths..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน.

by วัฒนพล ติ่งชุ่ยกุล | วารี กังใจ | พรชัย จูลเมตต์.

Source: วารสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Impact of self-management promoting program on obsese monk consumption behaviour and mass indices.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
กินผักและผลไม้ทุกวันชีวิตท่านจะปลอดภัยจากมะเร็ง.

by ไพรัช เทพมงคล.

Source: วารสารยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของประชาชนไทยในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า.

by อภิรมย์ พวงหัตถ์ | รัชนี ธีระวิทยเลิศ | นลินภัสร์ ธนาเจริญรัศมี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Knowledge, attitude and practice of Thai people in prevention and control of rabies.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตสถานีอนามัยตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน.

by นิภาพร พอใจ.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Effectiveness of Health Behavioral Modification Program for Cervical Cancer Protection of Risk Women in the Area of Tumbon Sanien Health Unit, Ampurmueangnan Nan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลอุดรธานี.

by จิตรา เลิศสุบิน | พรพิศ ชีวะคำนวณ | ปรียานุช จวงจรัสโรจน์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Health promotion behaviors of hypertension patients in Udonthani Hospital.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานในนักเรียนประถมศึกษาด้วยกระบวนการสร้างพลังอำนาจผู้ปกครอง และครู.

by สวรรยา สิริภคมงคล | สำราญ สิริภคมงคล | ชัชวาลย์ บุญช่วยชูศักดิ์ | ราตรี ทิตตเมธา | ประวิทย์ เกตุทอง | อัญชลี คงคาน้อย.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Empowerment model for parents and teachers to reduce risk behavior of diabetes mellitus in primary school students..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี.

by ชูชาติ เจริญสอน | บุญต่วน แก้วปินตา | ภาวิน ผดุงทศ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Health belief and avian influenza prevention behavior of poultry farmers in Banja Subdistrict, Bang Rachan District, Sing Buri Province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของประชากรเพศหญิงในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี.

by ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Breast cancer prevention behaviors of breast of female population..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ ความรู้ ความเชื่อเรื่องโรคมะเร็งกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็ง ของนักศึกษาพยาบาล.

by ยุพิน ดีสมศักดิ์ | วรรณี สัตยวิวัฒน์.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The relationship between selected factors, knowledge, health beliefs about cancer and preventive behavior toward cancer among nursing students..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.

by สุทิน พิศาลวาปี | สุจิตรา สังวร | จีรณัฐดา มีมุข | นุศรา ภู่ทองคำ | หนึ่งฤทัย ศรีเดือน | ธานินทร์ สายทอง | ทัศนา อยู่คง | สันทนา ปานพรม | อรณี แสงไทร.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Behavior associated with blood sugar level control in diabetes mellitus patients at primary care unit of Sawanpracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน.

by สุนทรา พรายงาม | ฉันทนา จันทวงศ์ | เพียงใจ สัตยุตม์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The effects of the combination between group process and social support on self-care knowledge and behavior in non insulin dependent diabetes mellitus patients in Bothong District, Chonburi..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลของโปรแกรมการสร้างพลังต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเกินระดับปกติในชุมชน.

by วิมลนิจ สิงหะ | ประไพ กิตติบุญถวัลย์.

Source: วารสารการศึกษาพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effects of empowerment program on perceived self-efficacy, self-care behaviors, and blood pressure level among people with high blood pressure in community..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ ความรู้ ความเชื่อเรื่อง โรคมะเร็งกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งของผู้ป่วยโรคมะเร็ง.

by ยุพิน ดีสมศักดิ์ | วรรณี สัตยวิวัฒน์.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The relationship between selected factors, knowledge, health beliefs about cancer and cancer preventive behaviors among cancer patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305