Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิธีวิเคราะห์ปริมาณ deltamentrin ในมุ้งชุบกันยุงโดยวิธี HPLC

by ละเวง นิลมณี.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Determination of deltamenlthrin in treated bednet by HPLC.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้มาลาเรียในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดสตูล.

by ปัจฉิมา บัวยอม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Prevention and control of Malaria outbreaks in ecotpurism areas in Satun province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฎิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมโรคมาลาเรีย จังหวัดยะลา.

by คันธวุฒิ พลอยอุบล | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Perceived roles and actual roles of health personnel in malaria prevention and control, Yala Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (3) :

4. Journal article
Assessment of Knowledge, Attitude and Practice Regarding Malaria Prevention towards Karen Ethnic Group in Umpiem Mai Refugee Camp, Phobphra District, Tak Province.

by Wahwahpaw Phensaengngam | Pongchai Harnyuttanakorn | Naowarat Kanchanakhan.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การประเมินความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยงในค่ายผู้อพยพอุมเปี้ยมใหม่ ตำบลพบพระ จังหวัดตาก..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีอัลฟาซัยเพอร์เมทริน 5% SC. กับเดลต้าเมทริน 5% WP โดยกาีรพ่นแบบชนิดมีฤทธิ์ตกค้างในบ้านเพื่อควบคุมไข้มาลาเรีย และความคุ้มทุนในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

by ชัยพร โรจนวัฒน์ศิริเวช | ฎากร หลิมรัตน์ | สมบัติ อุนนกิตติ | สุพิทย์ ยศเมฆ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Comparative study on effectiveness of alphacypermethrin 5% SC and deltamethrin 5% WP by indoor residual spraying for malaria control and its cost effectiveness in Surathani Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียร์มาร์ จังหวัดระนอง.

by รัศมี ศรีชื่น | พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ | พงษ์เดช สารการ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Risk factors of malaria infection in Thai-Myanmar border : Ranong Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีเพอร์เมทริน 10% EC และเดลต้าร์เมทริน 25% WT (K-O-Tab) ชุบมุ้ง เพื่อป้องกันไข้มาลาเรียในจังหวัดจันทบุรี.

by ฎากร หลิมรัตน์ | สมบัติ อุนนกิตติ | มานิตย์ นาคสุวรรณ | สุธีรา พูลถิน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Comparative study to evaluate the efficacy to permethrin 10% EC with deltamethrin 25% WT (K-O-Tab) for the impregnation of mosquito bednets to control malaria in Chanthaburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การรักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่มีอาการรุนแรงในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลน่าน.

by มนัส วงศ์ทะเนตร.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Treatment of severe malaria in intensive care unit, Nan Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การประเมินผลการใช้มุ้งชุบสารเคมีเพื่อควบคุมไข้มาลาเรียพื้นที่จังหวัดตรัง.

by ชัยพร โรจนวัฒน์ศิริเวช | บุญเสริม อ่วมอ่อง | สุธีรา พูลถิน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Evaluation of the use of insecticide impregnated nets for malaria control in Trang..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคมาลาเรียของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

by รุ่งระวี ทิพย์มนตรี | สมชาย จิตรจำเริญ.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: A comparative study of knowledge, perception and self-protection behaviors regarding malaria among schoolchildren in Thongphaphume District, Kanchanaburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การศึกษาฤทธิ์คงทนของสารเคมีที่ใช้ชุบเสื้อคลุมตาข่ายป้องกันไข้มาลาเรียในกลุ่มประชากรที่มีอาชีพทำสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

by สุธีรา พูลถิน | บุญเสริม อ่วมอ่อง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Study on persistance of insecticide impregnated net-jackets for malaria prevention in rubber tapper group at Surathani Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่สาธารณสุขเขต 11 ปี 2536-2545 และ 2546.

by ยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์ | กอบกาญจน์ กาญจโนภาศ.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Current situation and trend in malaria in Public Health Region 11, by fiscal years 1993-2002, 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
โครงการพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยในการตรวจรักษาโรคมาลาเรีย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

by สืบสกุล สากลวารี | บุรี พิมพ์โพธิ์.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่อการควบคุมไข้มาลาเรีย โดยการพ่นสารเคมีมีฤทธิ์ตกค้างด้วยเดลต้าเมทริน 5% w.d.p. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

by สมบัติ อุนนกิตติ | ฎากร หลิมรัตน์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: A comparative study of impacts on malaria control using deltamethrin 5 % w.d.p. as chemical for residual spray in Surathani Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การประเมินภาวะสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำหน่วยงานมาลาเรีย.

by นันทเดช กลางวัง.

Source: วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Health status assessment of malaria health officials..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305