Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รายงานการสอบสวนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดตามผู้สัมผัสในคลีนิกวิจัยชาย โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร ในปี 2552.

by จารีย์ ปรีดีสนิท | นัทวิทย์ สุขรักษ์ | ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Summary report of sexual transmitted disease investigation and contact tracing at male STIs clinic in Bangkok, 2009.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ในกลุ่มทหารประจำการในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2550.

by เบญจวรรณ ระลึก | พจมาน ศิริอารยาภรณ์ | ธีรศักดิ์ ชักนำ | ดารินทร์ อารีโชคชัย | ดิเรก สุดแดน | จริยนาฏรถ เกวี | วราลักษณ์ ตังคณะกุล | สำนักระบาดวิทยา | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กองทัพบก | สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Leptospirosis Outbreak at Military Camp in Nakhonnayok : 14 Noc-28 Dec 2007..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

by กฤช จารุชาต.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Surveillance of avain flu in Uttaradit Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
รายงานการสอบสวนการระบาดของโรค มือ เท้า และปาก สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2546.

by สรีสอางค์ บุญพระ | ณิชาภา ตรีชัยศรี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Outbreak investigation of hand foot and mouth disease in nursery house in Praputhabart, Saraburi Province, 15-17 December 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
สถานการณ์โรคมะเร็งของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในระยะเวลา 30 เดือน.

by ฐิตารีย์ สุวรรณาลัย.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Cancer situation of Uttaradit Hospital in 30-months duration..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
โครงการพัฒนาระบบและมาตราฐานการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ.

by สมบุญ เสนาะเสียง.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Project : "development of a system and standard procedures for surveillance and epidemiologic investigations of communicable diseases"..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ระบาดวิทยาของการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มอุจจาระร่วงของผู้ป่วยในโรงพยาบาล.

by สุวรรณา เทพสุนทร | เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย | อรุณ บ่างตระกูลนนท์ | ธีรศักดิ์ ชักนำ | ยงเจือ เหล่าศิริถาวร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Epidemiologic features of bacterial infections among patients with acute diarrhea in hospitals..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
อัตราความชุก อุบัติการ และปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ของผู้ต้องขังชายภายในเรือนจำกลางคลองเปรม..

by สุธน วงษ์ชีรี | อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ | ชาญชัย ชาติบัญชาชัย | หรรษา ไทยศรี | วิชชุดา คงพร้อมสุข | พงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม | รัชณีกร ใจซื่อ | วิโรจน์ พวงทับทิม | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ | จอน เลอวิทย์วรพงศ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Hepatitis C virus infection among male immates at Klong Prem central prison : study on prevalence, incidence and risk factors".Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2547.

by ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV sero-surveillance, Thailand 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียร์มาร์ จังหวัดระนอง.

by รัศมี ศรีชื่น | พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ | พงษ์เดช สารการ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Risk factors of malaria infection in Thai-Myanmar border : Ranong Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การระบาดของโรคไข้เลือดออกในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2546.

by จารุนีย์ กุมภลำ | ธนิศ เสริมแก้ว | พจมาน ศิริอารยาภรณ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dengue hemorrhagic fever outbreak in Tam Hin refugee camp, Suan Phueng District Ratchaburi Province, 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การศึกษาฤทธิ์คงทนของสารเคมีที่ใช้ชุบเสื้อคลุมตาข่ายป้องกันไข้มาลาเรียในกลุ่มประชากรที่มีอาชีพทำสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

by สุธีรา พูลถิน | บุญเสริม อ่วมอ่อง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Study on persistance of insecticide impregnated net-jackets for malaria prevention in rubber tapper group at Surathani Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย พ.ศ. 2545-2546.

by สุนทรียา วัยเจริญ | ปราณี ธวัชสุภา | คณึงคิด ประสิทธิเขตร | ไพบูลย์ มณีวงศ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Influenza strains circulating in Thailand : 2002-2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลกระทบทางระบาดวิทยาโรคเรื้อนจากการบูรณาการงานโครงการชำนัญพิเศษควบคุมโรคเรื้อนให้แก่สถานบริการสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2544.

by เกรียงกมล เหมือนกรุด.

Source: วารสารสถาบันราชประชาสมาสัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Impact on epidemiology of leprosy from the integration of specialized leprosy control into provincial health services of Nakornsawan Province in 2001..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประเมินการเฝ้าระวังโรคเรื้อนในระบบรายงาน 506.

by ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์ | วิจิตรา ธารีสุวรรณ | ประทุม สอนสพทอง.

Source: วารสารสถาบันราชประชาสมาสัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305