Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
กินผักและผลไม้ทุกวันชีวิตท่านจะปลอดภัยจากมะเร็ง.

by ไพรัช เทพมงคล.

Source: วารสารยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน.

by นฤมล เวชจักรเวร | วราภรณ์ เสถียรนพเก้า | ภารดี เต็มเจริญ | วงเดือน ปั้นดี.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effect of nurtrition promotion program on chages in food consumption and physical activity for cardiovascular disease risk prevention in pre-menopausal women.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง.

by ฐิติมา อินทร์เนตร | อาภาพร เผ่าวัฒนา | ปาหนัน พิชยภิญโญ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Self-efficacy enhancement with participatory learning of health volunteer for promoting the health behavior of the elderly with hypertension.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคม ในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี.

by พิมพ์วัสสา เกตุเพ็ชร | ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ | นิทัศน์ รายยวา.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The application of health belief model and social support falling prevention among elderly in Chaoprayayomraj Hospital, Suphan Buri province.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล.

by นันทวัน ทรัพย์ประเสริฐดี | ทรงพล ต่อนี | จุฑามาศ เทพชัยศรี.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors affecting hyperlipidemia preventive behaviors of professional nurses at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักโทษชาย เรือนจำกลาง จังหวัดกำแพงเพชร หลังการให้สุขศึกษารายกลุ่ม.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Comparison prevention AIDS behavior and sexuality transmitted infections in Kamphaengphet prison through health education group model.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตกรุงเทพมหานคร.

by วีณา เที่ยงธรรม | อาภาพร เผ่าวัฒนา | สุนีย์ ลพกำปั่น | ปริยาภรณ์ มณีแดง.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The effectiveness of dietary and exercise behavior development program for overweight students in Bangkok area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดกาญจนบุรี.

by วิวัฒน์ วนรังสิกุล.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Preventive behaviors associated with avian influenza in poultry farmers,Kanchanaburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
Leptospirosis risk behaviors and prevention among the Pgak' uyau hilltribe people in Chiang Mai.

by Kanong Yasingtong | Dilaga Tripiboon | Pawin Padungtod | คนอง ยาสิงห์ทอง.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขSource: Journal of Health ScienceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันตนเองจากโรคเลปโตสไปโรสิสของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอในเชียงใหม่..Online access: Full Text Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
วัณโรคดื้อยาหลายขนานและผลการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นในเรือนจำขนาดใหญ่.

by วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ | สุระพร วรสวาท | สมคิด พันธุ์พฤกษ์ | เพ็ญสังข์ พานิชกิจ | ยุพา เจี่ยวเลี่ยน.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Multidrug resistant tuberculosis and treatment outcome with short course regimen in large prisons..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
อุบัติการณ์การตรวจพบ microfilaria ในกระแสเลือดในแรงงานต่างด้าวชาวพม่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์.

by รัตนา คุ่ยสว่าง.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The incidence of microfilaria in periperal blood of Myanmar's employees at Charoenkrung Pracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
รายงานการสอบสวนการระบาดของโรค มือ เท้า และปาก สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2546.

by สรีสอางค์ บุญพระ | ณิชาภา ตรีชัยศรี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Outbreak investigation of hand foot and mouth disease in nursery house in Praputhabart, Saraburi Province, 15-17 December 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
สภาวะโรคฟันผุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร และเอกชน เขตหลักสี่.

by นิพนธ์ ปุยะกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dental caries status and factors that related to the prevalence of caries in Pathom 6 primary school in Laksi District BMA and private school..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305