Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การประเมินผลโครงการสองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดกำแพงเพชร.

by ลออศรี จารุวัฒน์ | ศุภชัย คำหนู | น้ำค้าง ฉ่ำสอน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Evaluation of the profect of the king's initiative on people's health for preventiob and control diagetes mellitus and hypertension in Kamphaengphet province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
5 facts & Fixes ไขความจริง สู้เบาหวาน.

by มนัสวี แสงวิเชียรกิจ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ประสิทธิผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดอ่างทอง.

by โฉมยุพา เศรษฐี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of program for health behavior modification in people with pre-diabetes, Ang Thong province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของพนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

by เย็นฤดี แก้วพิทักษ์ | วัลลา ตันตโยทัย | สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ | จิตบรรจง ตั้งปอง.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Risk factor assessment for diabetes mellitus in Walailak University personnel..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ปาร์ตี้เบาหวาน.

by ชัย กมลพร.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานหลังเข้าค่ายเบาหวาน โรงพยาบาลกุมภวาปี.

by สุภาวดี คูหาทอง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The behaviors of diabetes mellitus patients post DM camp Kumpawapee Hospital, Udonthani province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การประเมินสื่อเพื่อการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวาน : กรณีศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร.

by เตือนใจ ทองเกล็ด | อรสา พันธ์ภักดี.

Source: วชิรสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
Preventive behaviors regarding foot ulcers in diabetes type II patients at BMA health center no.48, Bangkok, Thailand.

by Son Young Kim | Prathurng Hongsranagon.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: พฤติกรรมป้องกันสุขภาพเรื่อง การดูแลแผลที่เท้า ในผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคเบาหวาน แบบสองที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 กรุงเทพมหานคร..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานในนักเรียนประถมศึกษาด้วยกระบวนการสร้างพลังอำนาจผู้ปกครอง และครู.

by สวรรยา สิริภคมงคล | สำราญ สิริภคมงคล | ชัชวาลย์ บุญช่วยชูศักดิ์ | ราตรี ทิตตเมธา | ประวิทย์ เกตุทอง | อัญชลี คงคาน้อย.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Empowerment model for parents and teachers to reduce risk behavior of diabetes mellitus in primary school students..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

by ภานุวัตร ทรัพย์คิรี | จันทร์สม์ เหลือวงศ์ | วันเพ็ญ น่วมมะโน.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Self-efficacy promotion program on blood sugar level control of Type II diabetes melitus patients in Cha-Am Hospital, Phetchaburi Province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การพัฒนารูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานของประชาชนเขตเทศบาล จ.มุกดาหาร.

by กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ | ศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Model development to prevent prople from diabetes, Mukdahan Municipality..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.

by สุทิน พิศาลวาปี | สุจิตรา สังวร | จีรณัฐดา มีมุข | นุศรา ภู่ทองคำ | หนึ่งฤทัย ศรีเดือน | ธานินทร์ สายทอง | ทัศนา อยู่คง | สันทนา ปานพรม | อรณี แสงไทร.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Behavior associated with blood sugar level control in diabetes mellitus patients at primary care unit of Sawanpracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Serum total homocysteine levels and metabolic control in patients with type 2 diabetes.

by พนิตสา เกตุเงิน | ปราณี จันทเพ็ชร์ | ปรารถนา สถิตย์วิภาวี | สมศักดิ์ สินเสถียรพร | อุบล บุญรอด.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ระดับซีรัมโฮโมซิสทินและการควบคุมเมตาบอลิสมในผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ 2..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน.

by สุนทรา พรายงาม | ฉันทนา จันทวงศ์ | เพียงใจ สัตยุตม์.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The effects of the combination between group process and social support on self-care knowledge and behavior in non insulin dependent diabetes mellitus patients in Bothong District, Chonburi..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับกลูโคสในพลาสมาก่อนอาหารและฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลแพร่.

by รัตนา ศรีปณิธาน.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Relationship between fasting plasma glucose and hemoglobin A1c of type II diabetic patients, Phare Hospital diabetic clinic..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305