Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลกระทบจากอุทกภัยที่มีต่อพนักงานบริการหญิงและบริการด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ยุพิน ชินสงวนเกียยรติ | วิภาดา มหรัตนวิโรจน์ | ฉวีวรรณ คล้ายนาค | อัมพร ศรีสำรวล | ศิริพร ไฝสุข | จุฑามาศ มากกุญชร | พิชพันธ์ พงษ์สกุล | สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Flooding impact on female sex workers and HIV and STI prevention services.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันโรคเอดส์ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูลผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Factors influencing condom use for HIV/AIDS prevention of male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมอง จังหวัดหนองบัวลำภู.

by นลินี มุ่งสมัคร | จุฬาภรณ์ โสตะ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectiveness of health education program of applying the protection motivation theory and social support for sexual risk prevention behavior of student leaders mathayomsuksa II student muang district, Nongbualamphu provice.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ศึกษาการติดตามประเมินผลสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2553.

by ชนัดดา ลีนุวงศ์พันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Study of monitoring and evaluation health facilities operating in accodance with standard treatment services prevention and control of sexually transmitted diseases, 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

5. Journal article
รายงานการสอบสวนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดตามผู้สัมผัสในคลีนิกวิจัยชาย โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร ในปี 2552.

by จารีย์ ปรีดีสนิท | นัทวิทย์ สุขรักษ์ | ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Summary report of sexual transmitted disease investigation and contact tracing at male STIs clinic in Bangkok, 2009.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักโทษชาย เรือนจำกลาง จังหวัดกำแพงเพชร หลังการให้สุขศึกษารายกลุ่ม.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Comparison prevention AIDS behavior and sexuality transmitted infections in Kamphaengphet prison through health education group model.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.

by คณานิตย์ แสงหิรัญ | วันเพ็ญ แก้วปาน | อาภาพร เผ่าวัฒนา | ดุสิต สุจิรารัตน์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Factor relate to sexually transmitted infections preventive behavior of female adolescents in Bangkok non-formal education..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
หมอเลือดบ้า เพื่อคนเลือดบวก.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
คลินิกเคลื่อนที่เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงบริการทางเพศ จังหวัดภูเก็ต.

by เอมอร กิตติธรกุล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Mobile clinic approach for HIV/STI prevention among commercial sex workers in Phuket..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยคู่สัญญาหลักของจังหวัดนครราชสีมาในการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค พ.ศ. 2548.

by ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร | ศรีมงคล ประยูรยวง | เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ | วิมลจันทร์ นาคจันทึก | นุชนภางค์ เขียวเขว้า.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Preparedness of primary care unit and contracting unit for primary care of tuberculosis and venereal diseases patients in 2005..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การเฝ้าระวังผู้ป่วยหนองในที่มีเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในจังหวัดพิษณุโลก.

by สุวรรณี กีรติวาสี | คุตตชาติ มีลือการ | วรรณา ภู่เสม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Surveillance of gonorrhea patients with antibiotic resistance in Phitsanulok..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
คุณภาพของถุงยางอนามัยในพื้นที่เขตภาคตะวันออก.

by วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Quality of condom in Eastern Seaboard Area..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์.

by สมชาย ฟองหิรัญรัตน์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Attitudes and perceived risk behaviors about sexually transmitted infection and HIV/AIDS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเตือนเพื่อน เพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน.

by วรุณวรรณ ผาโคตร | สมบูรณ์ บุณยเกียรติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The ompact of peer to peer support activities on the prevention of AIDS infection of undergraduates who live in hostels..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นชายในชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์

by อิ๊ดยังวัน ยงย่วน | รัชนีวัลย์ สมจิตรานุกิจ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Factors influencing HIV/AIDS prevention behaviors among male adolescents in one community, Uttaradit Province 2002.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305